Katedra právní teorie a sto let brněnské právní teorie

Miloš Večeřa

Abstrakt

Weyrova brněnská škola právní teorie zanechala v právní teorii a právní vědě nesmazatelnou stopu. Při rekonstituování katedry právní teorie po pádu socialismu poskytla tradice brněnské právní školy vedle nových myšlenek i entuziasmus budování nové teorie práva a právní vědy. Prováděné polistopadové změny se týkaly personálního obsazení katedry, studijních plánů, náplně vyučovaných předmětů, zavádění nových předmětů a zpracování nových studijních pomůcek. Odideologizování právní vědy umožnilo rozvoj vědecké a výzkumné činnosti. Tradice brněnské právní školy je pro katedru právní teorie zavazující výzvou.

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. Katedra právní teorie a sto let brněnské právní teorie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 100, s. 203–218. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12514

Klíčová slova

Katedra právní teorie; brněnská škola právní teorie; právní teorie; právní věda; normativní teorie.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

DOSTÁLOVÁ, Jana (ed.). K odkazu prof. JUDr. Františka Weyra: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: MU, 1991, 158 s. ISBN 80-210-0494-0.

GIRTLER, Roland. Okrajové sociální kultury. Brno: MU, 2001, 218 s. ISBN 80-210-2728-2.

HAPLA, Martin. Lidská práva bez metafyziky: legitimita v (post)moderní době. Brno: MU, 2016, 156 s. ISBN 978-80-210-8186-4.

HAPLA, Martin. Dělba moci a nezávislost justice. Brno: MU, 2017, 95 s. ISBN 978-80-210-8478-0.

HARVÁNEK, Jaromír a kol. Právní teorie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 439 s. ISBN 978-80-7380-458-9.

HARVÁNEK, Jaromír, Karin BRZOBOHATÁ, Lukáš HLOUCH, Tatiana MACHALOVÁ, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP, Martina URBANOVÁ a Miloš VEČEŘA. Právní teorie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 439 s. ISBN 978-80-7380-458-9.

HLOUCH, Lukáš. Teorie a realita právní interpretace. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 348 s. ISBN 978-80-7380-303-2.

HOUBOVÁ, Drahomíra (ed.). Normativní teorie práva v kontextu právního myšlení: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: MU, 1991, 93 s. ISBN 80-210-0296-4.

HUNGR, Pavel (ed.). Normativnost a realita práva: sborník příspěvků z mezinárodního semináře konaného v rámci programu TEMPUS ve dnech 15.–22. 3. 1992 v Brně. Brno: MU, 1993, 223 s. ISBN 80-210-0662-5.

KLUSOŇOVÁ, Markéta. Hnutí Právo a literatura koncem 20. a na počátku 21. století. Brno: MU, 2015, 156 s. ISBN 978-80-210-8025-6.

KUBEŠ, Vladimír. Kapitoly z právní sociologie. Brno: MU, 1991, 120 s. ISBN 80-210-0280-8.

KUBEŠ, Vladimír. ...a chtěl bych to všechno znovu. Brno: MU, 1994, 194 s. ISBN 80-210-0910-1.

KUBEŠ, Vladimír. Dějiny myšlení o státu a právu ve 20. století se zřetelem k Moravě a zvláště Brnu. Díl první. Brno: MU, 1995, 366 s. ISBN 80-210-1143-2.

KUBEŠ, Vladimír. Dějiny myšlení o státu a právu ve 20. století se zřetelem k Moravě a zvláště Brnu. Díl druhý. Brno: MU, 1995, 376 s. ISBN 80-210-1144-2.

KUBEŠ, Vladimír. Právní filosofie XX. století: kantismus, hegelianismus, fenomenologie a teorie myšlenkového řádu. Brno: MU, 1992, 138 s. ISBN 80-210-0491-6.

MACHALOVÁ, Tatiana. Úvod do právní filozofie: (základní pojmy). I. díl. Brno: MU, 1998, 162 s. ISBN 80-210-1829-1.

MACHALOVÁ, Tatiana (ed.). Místo normativní teorie v soudobém právním myšlení: k odkazu Františka Weyra a Hanse Kelsena. Brno: MU, 2003, 265 s. ISBN 80-210-3052-6.

MACHALOVÁ, Tatiana (ed.). Právně filosofický odkaz I. Kanta a současné právní myšlení: sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 4.–5. března 2004 v Brně. Brno: MU, 2004, 166 s. ISBN 80-210-3508-0.

MACHALOVÁ, Tatiana (ed.). K odkazu Jaroslava Kallaba: právně-filosofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, 279 s. ISBN 978-80-7380-070-3.

MACHALOVÁ, Tatiana (ed.). Filosoficko-ekonomické myšlení brněnské normativní školy: k odkazu Václava Chytila a Vladimíra Vybrala. Brno: MU, 2008, 161 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4668-9.

MACHALOVÁ, Tatiana (ed.). Proměny evropského právního myšlení: k odkazu profesora Vladimíra Kubeše. Brno: MU, 2009, 210 s. ISBN 978-80-210-5009-9.

MACHALOVÁ, Tatiana. Domácí násilí. Filosofická analýza pojmu. Brno: MU, 2015, 84 s. ISBN 978-80-210-6765-3.

MACHALOVÁ, Tatiana a kol. Aktuální otázky metodologie právního myšlení. Praha: Leges, 2014, 335 s. ISBN 978-80-7502-060-4.

MACHALOVÁ, Tatiana a Tomáš KAMÍN. Kritika rasy a rasismu. Brno: MU, 2003, 173 s. ISBN 80-210-3275-8.

MACHALOVÁ, Tatiana, Miloš VEČEŘA, Jaromír HARVÁNEK, Lukáš HLOUCH a Tomáš SOBEK. Aktuální otázky metodologie právního myšlení. Praha: Leges, 2014, 335 s. ISBN 978-80-7502-060-4.

NETT, Alexander (ed.). Sborník z konference k výročí úmrtí prof. JUDr. Jaroslava Kallaba. Brno: MU, 1992, 110 s. ISBN 80-210-0410-X.

SMEJKALOVÁ, Terezie. Forma a diskurs soudního rozhodnutí. Jurisprudence, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 151–158.

SMEJKALOVÁ, Terezie. Srozumitelnost práva. Právník, 2013, roč. 2013, č. 5, s. 447–472.

SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 330 s. ISBN 978-80-904024-5-4.

SOBEK, Tomáš. Právní rozum a morální cit. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016, 339 s. ISBN 978-80-87439-23-4.

SOBEK, Tomáš. Právní rozum a morální cit: hodnotové základy právního myšlení. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016, 339 s. ISBN 978-80-87439-23-4.

ŠKOP, Martin. Právo v postmoderní situaci. Brno: MU, 2008, 191 s. ISBN 978-80-210-4543-9.

ŠKOP, Martin. Právo v postmoderní situaci. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 191 s. ISBN 978-80-210-4543-9.

ŠKOP, Martin. Právo a vášeň: Jazyk, příběh, interpretace. Brno: MU, 2011, 205 s. ISBN 978-80-210-5464-6.

ŠKOP, Martin. ...právo, jazyk a příběh. Praha: Auditorium, 2013, 182 s. ISBN 978-80-87284-37-7.

ŠKOP, Martin. Některé techniky jazykové metody interpretace práva. Právník, 2017, roč. 156, č. 9, s. 770–782.

ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta, Matěj SÝKORA, Martina HÁJKOVÁ, Michal ADAMOVSKÝ a Monika SPILKOVÁ. Vybrané otázky z art práva. Brno: MU, 2017, 138 s. ISBN 978-80-210-8679-1.

URBANOVÁ, Martina (ed.). Ženská delikvence jako sociální jev: sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakulty MU v Brně, dne 4. 11. 2004. Brno: MU, 2004, 144 s. ISBN 80-210-3609-5.

URBANOVÁ, Martina. Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, 191 s. ISBN 80-86898-94-6.

URBANOVÁ, Martina, Miloš VEČEŘA a kol. Ženská delikvence: teoreticko-empirická studie k problému právních postojů a hodnotových orientací delikventních žen. Brno: MU, 2004. 246 s. ISBN 80-210-3608-7.

VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva. 2. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 313 s. ISBN 978-80-7380-321-6.

VEČEŘA, Miloš a Tatiana MACHALOVÁ. Evropeizace práva v právně teoretickém kontextu. Brno: MU, 2010, 227 s. ISBN 978-80-210-5171-3.

VEČEŘA, Miloš, Jan HURDÍK, Martin HAPLA, Lukáš HLOUCH, Petr LAVICKÝ, Tereza PONDIKASOVÁ a Kateřina RONOVSKÁ. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. Brno: MU, 2015, 343 s. ISBN 978-80-210-8074-4.

VEČEŘA, Miloš, Jaromír HARVÁNEK, Karin BRZOBOHATÁ, Lukáš HLOUCH, Radim POLČÁK, Tomáš SOBEK a Martin ŠKOP. Teorie práva v příkladech. 3. aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 387 s. ISBN 978-80-7478-717-1.

VEČEŘA, Miloš, Martina URBANOVÁ a kol. Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. Brno: MU, 2015, 194 s. ISBN 978-80-210-7783-6.

VEČEŘA, Miloš, Martina URBANOVÁ, Katarína RUSINKOVÁ, Klára BROŽOVIČOVÁ a Robin BRZOBOHATÝ. Interkulturní mediace v sociologickém a právním kontextu. Brno: MU, 2017, 190 s. ISBN 978-80-210-8897-9.

VEČEŘA, Miloš. František Weyr. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 301 s. ISBN 80-86258-19-X.

VEČEŘA, Miloš. Národní, evropský a globální rozměr právního pluralismu. In: LENGYELOVÁ, Daniela (ed.). Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava: Slovak academic press, 2017, s. 11–22. ISBN 978-80-89607-57-0.

VEČEŘA, Miloš. Právní kultury v etapě pozdní modernity. In: LENHART, Michal, Jozef ANDRAŠKO a Juraj HAMUĹÁK (eds.). Stret právnych kultúr v európskom priestore. Bratislava: UK, 2016, s. 95–107. ISBN 978-80-7160-434-1.

VEČEŘA, Miloš. Teoreticko empirická východiska zkoumání právního vědomí v mezinárodním kontextu. In: VEČEŘA, Miloš, Martina URBANOVÁ a kol. Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. Brno: MU, 2015, 194 s. ISBN 978-80-210-7783-6.

VEČEŘA, Miloš. The Process of Europeanization of Law in the Context of Czech Law. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita, 2012, roč. 60, č. 2, s. 459–464. https://doi.org/10.11118/actaun201260020459

WEINBERGER, Ota. Základy právní logiky. Brno: MU, 1993, 263 s. ISBN 80-210-0827-X.

WEINBERGER, Ota. Filozofie, právo, morálka: (problémy praktické filozofie). Brno: Masarykova univerzita, 1993, 178 s. ISBN 80-210-0613-7.

WEINBERGER, Ota. Norma a instituce: Úvod do teorie práva. Brno: MU, 1995, 217 s. ISBN 80-210-1123-8.

WEINBERGER, Ota. Alternativní teorie jednání: zároveň kritický rozbor praktické filozofie Georga Henrika von Wrighta. Praha: Filosofia, 1997, 278 s. ISBN 80-7007-096-X.

WEINBERGER, Ota. František Weyr a ryzí nauka právní: osobní pohled a hodnocení z hlediska vývoje jurisprudence. In: VEČEŘA, Miloš. František Weyr. Brno: MU, 2001, s. 135–152. ISBN 80-86258-19-X.

WEINBERGER, Ota a Vladimír KUBEŠ. Brněnská škola právní teorie. Praha: Karolinum, 2003, 440 s. ISBN 80-246-0689-5.

WEYR, František. Základy filosofie právní (Nauka o poznání právnickém). Brno: A. Píša, 1920, 244 s. Dostupné z: https://digi.law.muni.cz/handle/digilaw/7037 [cit. 10. 8. 2019].

WEYR, František. Základy filosofie právní (Nauka o poznání právnickém). Brno: A. Píša, 1920, 244 s.

WEYR, František. Teorie práva. Brno-Praha: Orbis, 1936.

WEYR, František. Úvod do studia právnického: normativní theorie. Reprint. Brno: MU, 1994, 79 s. ISBN 8021009152.

WEYR, František. Paměti 1: Za Rakouska (1879–1918). Brno: Atlantis, 1999, 486 s. ISBN 80-7108-193-0.

WEYR, František. Paměti 2: Za republiky (1918–1939). Brno: Atlantis, 2001, 518 s. ISBN 80-7108-194-9.

WEYR, František. Paměti 3: Za okupace a po ní (1939–1951). Brno: Atlantis, 2004, 230 s. ISBN 80-7108-195-7.

WEYR, František. Teorie práva. Praha: Wolters Kluwer. 2015, 388 s. ISBN 978-80-7552-000-5.

https://doi.org/10.5817/CPVP2019-S-13