Civilní proces na brněnské právnické fakultě mezi světovými válkami

Petr Lavický

Abstrakt

Článek se zabývá osobnostmi, které se věnovaly civilnímu právu procesnímu na brněnské právnické fakultě od jejího založení až do jejího dočasného zrušení nedlouho po druhé světové válce. Předmětem výkladu je stručný nástin života a díla Františka Vážného, Adolfa Procházky, Karla Gerlicha a Hynka Bulína mladšího. Zatímco Vážný i navzdory působení na fakultě zůstal tělem a duší právním praktikem, tři naposled uvedení autoři se pod vlivem Františka Weyra a jeho ryzí nauky právní pustili do promítnutí poznatků této teorie do oblasti civilního procesu. Článek si dále všímá především pojmu právního řízení, z nějž představitelé této teorie vycházeli, a odezvy, kterého se dočkal v odborné literatuře.

Bibliografická citace

LAVICKÝ, Petr. Civilní proces na brněnské právnické fakultě mezi světovými válkami. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 100, s. 91-106. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12508

Klíčová slova

Civilní proces; Právnická fakulta Masarykovy univerzity; ryzí nauka právní; právní řízení.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BALÍK, S., J. KUKLÍK a V. ŠLAPETA. Nejvyšší soud. Brno: Nejvyšší soud, 2018.

BRYCHTA, F. Šedesát let Dra Fr. Vážného, II. presidenta Nejvyššího soudu. Časopis pro právní a státní vědu, 1928.

BULÍN, H. Dovolání podle práva československého, německého a francouzského. Brno-Praha: Orbis, 1935.

BULÍN, H. ml. Za oběťmi persekuce a války. (Vzpomínka na členy Právnické jednoty moravské, kteří zemřeli jako oběti německé hrůzovlády a válečných událostí.) Časopis pro právní a státní vědu, 1946.

BULÍN, H. Sjednocení procesního práva. Všehrd, 1937, s. 367 a násl.

BULÍN, H. Zivilprozeβrecht. In: BORŮVKA, O., J. MACŮREK a J. SAJNER. Universitas Brunensis 1919–1969. Brno: UJEP, 1969.

ENGLIŠ, K. et al. (eds.). Sborník prací k poctě šedesátých narozenin Františka Weyra. Praha: Orbis, 1939.

GERLICH, K. František Vážný sedmdesátníkem. Časopis pro právní a státní vědu, 1938.

GERLICH, K. II. president Nejvyššího soudu JUDr. František Vážný bezplatným řádným profesorem Masarykovy university. Časopis pro právní a státní vědu, 1934.

GERLICH, K. K právní povaze nesporného řízení. In: ENGLIŠ, K. et al. (ed.) Sborník prací k poctě šedesátých narozenin Františka Weyra. Praha: Orbis, 1939, s. 77 a násl.

GERLICH, K. K problému konstrukce soudního procesu Časopis pro právní a státní vědu, 1936, s. 148 a násl.

GERLICH, K. Památce Františka Vážného. Časopis pro právní a státní vědu, 1941.

GERLICH, K. Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním. Praha-Brno: Orbis, 1934.

HORA, V. Skutkové zjištění a právní posouzení v řízení soudním. Napsal JUDr. Karel Gerlich. Právník, 1936, s. 55 a násl.

KNAPP, V. Úvahy o civilním procesu (z podnětu Macurovy knihy „Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného“). Právník, 1994, s. 807 a násl.

KREJČÍ, D. Rozvoj Právnické fakulty Masarykovy university v prvém šestiletí jejího trvání. In: Vědecká ročenka Právnické fakulty Masarykovy university v Brně IV. (1925). Brno: Barvič a Novotný, 1925.

KREJČÍ, J. Masarykova universita v studijním roce 1935–1936. In: Ročenka Masarykovy university v Brně XVII. Rok 1935–1936. Masarykova univerzita, 1937.

LAVICKÝ, P. a J. SPÁČIL. Macurův jubilejní památník. K nedožitým osmdesátinám profesora Josefa Macura. Praha: Wolters kluwer ČR, 2010.

LEIPOLD, D. Beweislastregeln und gesetzliche Vermutungen. Berlin: Duncker & Humblot, 1966, s. 70.

LEIPOLD, D. In: STEIN, F. a M. JONAS. Kommentar zur Zivilprozessordnung. Band 4 (§ 253–327). 22. vyd. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008.

MACUR, J. Problémy vzájemného vztahu práva hmotného a procesního. Brno: MU, 1993.

MERKL, A. Die Lehre von der Rechtskraft entwickelt aus dem Rechtsbegriff: eine rechtstheoretische Untersuchung. Leipzig-Wien: F. Deuticke, 1923.

PROCHÁZKA, A. Příspěvek k nové konstrukci civilního sporného procesu. Vědecká ročenka Právnické fakulty Masarykovy university v Brně X. (1931).

PROCHÁZKA, A. Základy právního procesu v pojetí normologické theorie. Právník, 1932.

PROCHÁZKA, A. Žalobní důvod. Studie k normativní konstrukci civilního sporného procesu. Praha-Brno: Orbis, 1932.

SEDLÁČEK, J. Dějiny fakulty ve školních letech 1925/26 až 1926/27. In: Vědecká ročenka Právnické fakulty Masarykovy university v Brně VI. (1927). Brno: Barvič a Novotný, 1927.

VACEK, J. Dějiny fakulty ve školním roce 1922/1923. In: Vědecká ročenka Právnické fakulty Masarykovy university v Brně II. (1923). Brno: Barvič a Novotný, 1922.

VANÝSEK, R. Masarykova universita v studijním roce 1932–1933. In: Ročenka Masarykovy university v Brně XIV. Rok 1932-1933. Masarykova univerzita, 1933.

VOJÁČEK, L. a O. HORÁK. Za právníkem a historikem Hynkem Bulínem (1908–1996). K prvnímu výročí decennia jeho úmrtí. Časopis pro právní vědu a praxi, 2007, č. 1.

VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019. 1. díl 1919–1989. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019.

WEYR, F. K pojmu právního řízení. Vědecká ročenka Právnické fakulty Masarykovy university v Brně VII. 1928.

WEYR, F. Paměti. 2. díl. Za republiky (1918–1938). Brno: Atlantis, 2001.

WEYR, F. Teorie práva. Praha-Brno: Orbis, 1936.

WEYR, F. Z dějin právnické fakulty Masarykovy university. In: Vědecká ročenka Právnické fakulty Masarykovy university v Brně I. (1922). Brno: Barvič a Novotný, 1922.

ZAVŘEL, J. Masarykova universita v studijním roce 19331934. In: Ročenka Masarykovy university v Brně XV. Rok 1933–1934. Masarykova univerzita, 1935.

https://doi.org/10.5817/CPVP2019-S-6