Ochrana vlastních občanů v zahraničí: mezinárodněprávní souvislosti navrhované novelizace Ústavy ČR

Ondřej Svaček

Abstrakt

Dne 23. 7. 2019 předložila skupina 67 poslanců návrh ústavního zákona, jehož cílem je změna čl. 43 Ústavy České republiky spočívající v posílení pravomocí vlády při rozhodování o vyslání ozbrojených sil ČR mimo území ČR a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR a o přeletu nebo průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území ČR. Novelizace mj. reaguje na skutečnost, že „podle dosavadní úpravy by například bylo mimořádně obtížné včasné vyslání ozbrojených sil ČR za účelem záchrany životů občanů ČR protiprávně zadržovaných v zahraničí nebo občanů, jejichž životy jsou v ohrožení v důsledku živelních katastrof.“ Vzhledem k tomu, že je návrh předkládán poslanci napříč politickým spektrem (včetně předsedů A. Babiše, J. Hamáčka, P. Fialy, M. Výborného a V. Rakušana), lze očekávat jeho přijetí. Článek se zabývá mezinárodněprávními souvislostmi navrhované novelizace Ústavy, které jsou v návrhu značně zjednodušeny a zodpovídá tak na otázku, zda současné mezinárodní právo umožňuje použití ozbrojené síly na území jiného státu za účelem ochrany vlastních občanů. Odpověď na tuto otázku má přitom zásadní význam, neboť – jak je dobře známo – ČR, a tedy i vláda, dodržuje závazky vyplývající z mezinárodního práva, přičemž těchto závazků se nemůže zprostit, a to ani odkazem na vlastní ústavní předpisy (srov. čl. 26 Vídeňské úmluvy o smluvním právu či čl. 3 Návrhu článků o odpovědnosti státu za mezinárodně protiprávní chování).

Bibliografická citace

SVAČEK, Ondřej. Ochrana vlastních občanů v zahraničí: mezinárodněprávní souvislosti navrhované novelizace Ústavy ČR. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 4, s. 475-490. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12489

Klíčová slova

Užití síly; ochrana občanů, mezinárodní právo.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BÍLKOVÁ, Veronika. Mezinárodněprávní aspekty vývoje na Krymu. Working Papers České společnosti pro mezinárodní právo, 2014, roč. 1, č. 1, s. 1–12.

BROWNLIE, Ian. International Law and the Use of Force by States. Oxford: Clarendon Press, 1968.

CRAWFORD, James et al. The Law of International Responsibility. Oxford: OUP, 2010. https://doi.org/10.1093/law/9780199296972.001.0001

DAVID, Vladislav a kol. Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou. 2. vyd. Praha: Leges, 2011.

DINSTEIN, Yoram. War, Aggression and Self-Defence. 5. vyd. Cambridge: CUP, 2011. https://doi.org/10.1017/CBO9780511920622

DÖRR, Oliver. Use of Force, Prohibition of. In: LACHENMANN, Frauke a Rüdiger WOLFRUM (eds.). The Law of Armed Conflict and the Use of Force. The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford: OUP, 2017.

FAIX, Martin a Ondřej SVAČEK. Use of Force in International Law: Need for Methodological Debate. Czech Yearbook of Public and Private International Law, 2018, roč. 8, s. 95-110.

FORTEAU, Mathias. Rescuing Nationals Abroad. In: WELLER, Marc (ed.). The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law. Oxford: OUP, 2015, s. 947-961. https://doi.org/10.1093/law/9780199673049.003.0045

GREENWOOD, Christopher. Self-Defence. In: LACHENMANN, Frauke a Rüdiger WOLFRUM (eds.). The Law of Armed Conflict and the Use of Force. The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford: OUP, 2017.

GÜVEN, Onur a Olivier RIBBELINK. Protection of Nationals Abroad: A Return to Old Practice? In: PAULUSSEN, Christophe et al. (eds.). Fundamental Rights in International and European Law. Hague: T. M. C. Asser Press, 2016, s. 45-72. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-088-6_3

KRESS, Claus a Benjamin NUSSBERGER. The Entebbe Raid – 1976. In: RUYS, Tom et al. (eds.). The Use of Force in International Law: A Case-Based Approach. Oxford: OUP, 2018, s. 220-233.

MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné. Obecná část a poměr k jiným právním systémům. 6. vyd. Praha, Plzeň: Doplněk, Aleš Čeněk, 2014.

OPPENHEIM, Lassa. International Law: A Treatise. London: Longman, Green, and Co., 1905.

RABY, Jean. The State of Necessity and the Use of Force to Protect Nationals. Canadian Yearbook of International Law, 1989, roč. 26, s. 253-272. https://doi.org/10.1017/S0069005800003519

RONZITTI, Natalino. Rescuing Nationals Abroad Through Military Coercion and Intervention on Grounds of Humanity. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1985. DOI https://doi.org/10.1093/jcsl/krl021

RONZITTI, Natalino. The Expanding Law of Self-Defence. Journal of Conflict and Security Law, 2006, roč. 11, č. 3, s. 343-359. https://doi.org/10.1093/jcsl/krl021

RUYS, Tom. 'Armed Attack' and Article 51 of the UN Charter: Evolutions in Customary Law and Practice. Cambridge: CUP, 2010. https://doi.org/10.1017/CBO9780511779527

SCHACHTER, Oskar. The Legality of Pro-Democratic Invasion. American Journal of International Law. 1984, roč. 78, č. 3, s. 645-650. DOI https://doi.org/10.2307/2202602

SCHWEISFURTH, Theodor. Operations to Rescue Nationals in Third States Involving the Use of Force in Relation to the Protection of Human Rights. German Yearbook of International Law, 1980, roč. 23, s. 159-180.

SIMMA, Bruno et al. (eds.). The Charter of the United Nations: A Commentary. Vol. 2. 3. vyd. Oxford: OUP, 2012.

SVAČEK, Ondřej. Kosovo jako laboratoř užití síly v mezinárodním právu. In: KYSELOVSKÁ, Tereza, David SEHNÁLEK A Naděžda ROZEHNALOVÁ (eds.). IN VARIETATE CONCORDIA: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 355-372.

SVAČEK, Ondřej. Mezinárodní trestní soud (2005-2017). Praha: C. H. Beck, 2017.

TYAGI, Jogesh. The Concept of Humanitarian Intervention Revisited. Michigan Journal of International Law, 1995, roč. 16, č. 3, s. 883-910.

WALDOCK, Humprey. The regulation of the use of force by individuals states in international law. Collected Courses of the Hague Academy of International Law, Leiden, Boston: BRILL Nijhoff, 1951, roč. 81.

Prameny:

Rozsudek ESLP ze dne 21. 11. 2001, Al-Adsani proti Spojenému království.

Rozsudek ESLP ze dne 3. 10. 2017, D. a N. T. proti Španělsku.

Rozsudek ESLP ze dne 28. 10. 1998, Osman proti Spojenému království.

Rozsudek ESLP ze dne 21. 10. 2014, Sharifi a ostatní proti Itálii a Řecku.

FAIX, M. a kol. Rukověť ke studiu mezinárodního práva I: Dokumenty. Praha: Leges, 2015.

GAZDÍK, Jan. Máme síly rychlé reakce, ale rychle je vyslat neumíme. Poslanci sepsali novelu ústavy. Aktuálně.cz [online]. Zveřejněno dne 29. 7. 2019 [cit. 7. 9. 2019].

Independent International Fact-Finding Mission on Conflict in Georgia, Report, 2009, roč. 2.

International Law Association, Final Report on Aggression and the Use of Force, 2018.

MSD, Korfský průliv (Velká Británie proti Albánii), 1949.

MSD, Legalita stavby zdi na okupovaném palestinském území, 2004.

MSD, Nottebohm (Lichtenštejnsko proti Guatemale), 1955.

MSD, Ozbrojené aktivity na území Konga (Demokratická republika Kongo proti Ugandě), 2005.

MSD, Vojenské a polovojenské aktivity v Nikaraguy a proti ní (Nikaragua proti Spojeným státům), 1986.

SDMS, Dekrety o občanství vyhlášených v Tunisku a Maroku, 1923.

SDMS, SS. Lotus (Francie proti Turecku), 1927.

UNIO, Documents of the United Nations Conference on International Organization, San Francisco, 1945, roč. 6.

Yearbook of the International Law Commission, 2006, vol. II, Part Two.

https://doi.org/10.5817/CPVP2019-4-3