Protismluvní doplnění blankosměnky

Zuzana Dvořáková

Abstrakt

Pro případ, že se oprávněný při vyplňování blankosměnky odchýlí od dohody o směnečném vyplňovacím právu, má výstavce blankosměnky k dispozici námitku protismluvního doplnění blankosměnky. Příspěvek rozebírá vliv protismluvního doplnění blankosměnky na povinnost zaplatit směnku v závislosti na konkrétních údajích a způsobech jejich doplnění, okruh osob oprávněných namítat protismluvní doplnění blankosměnky a důsledky převodu vyplněné/nevyplněné blankosměnky na námitku protismluvního doplnění.

Bibliografická citace

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Protismluvní doplnění blankosměnky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 3, s. 363–385. [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12421

Klíčová slova

Blankosměnka; protismluvní doplnění blankosměnky; námitka protismluvního doplnění blankosměnky.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BAUMBACH, Adolf, Wolfgang HEFERMEHL a Matthias CASPER. Wechselgesetz, Scheckgesetz. 23. přepracované vyd. München: C. H. Beck, 2008.

BÜLOW, Peter. Wechselgesetz. Scheckgesetz. 5. vyd. München: C. H. Beck, 2013.

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Konkludentní uzavření dohody o směnečném vyplňovacím právu ve světle judikatury Nejvyššího soudu. In: BEJČEK, Josef, Jan HURDÍK, Eva DOBROVOLNÁ, Josef ŠILHÁN a Jiří VALDHANS (eds.). Dny práva 2017 – Days of Law 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 70–85.

CHALUPA, Radim. Zákon směnečný a šekový. Komentář. 2. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., 1996.

CHALUPA, Radim. Zákon směnečný a šekový. Komentář. 1. Díl směnky. 2. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., 2006.

CHALUPA, Radim. Excesivní vyplnění blankosměnky a změna textu blankosměnky. Právní rádce, 2009, č. 12.

JABLONKA, Branislav. Zákon zmenkový a šekový. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017.

JÄGGI, Peter, Jean Nicolas DRUEY a Christoph von GREYERZ. Wertpapierrecht. Basel, Frankfurt am Main: Helbing und Lichtenbahn, 1985.

KAPFER, Hans. Wechsel und Scheck. 6. vyd. Wien: ManzscheVerlangs- und Universitätsbuchhandlung, 1967.

KEINERT, Hans. Handbuch des Wertpapierrechts. nach österreichischem und deutschem Recht. Band 1. Wien: Verlag Österreich, 2014.

KOTÁSEK, Josef. Zákon směnečný a šekový. Komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka jako zajištění. Praha: C. H. Beck, 2009.

KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

KOVAŘÍK, Zdeněk. Zákon směnečný a šekový. Komentář. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014.

ONDREJOVÁ, Dana. Námitka excesivního vyplnění blankosměnky aneb kladivo na směnečné blankodlužníky. Právní fórum, 2010, roč. 72, č. 11.

RICHARDI, Reinhard, Wertpapierrecht. EinLehrbuch. Heidelberg: C. F. Müller JuristischerVerlag, 1987.

SEDLAČKO, František. Blankozmenka a právo na jej vyplněnie (druhá část). Bulletin slovenskej advokacie, 2011, roč. XVII, č. 9.

ŠNYRCH, Roman. Teoretické aspekty blankosměnky. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, 1996, roč. 4, č. 12.

ZÖLLNER, Wolfgang. Wertpapierrecht. 14. vyd. München: C. H. Beck‘scheVerlagsbuchhandlung, 1987.

https://doi.org/10.5817/CPVP2019-3-3