HOBZA, Martin. Investiční služby v právní teorii a praxi

Pavel Datinský

Abstrakt

Recenze publikace

HOBZA, Martin. Investiční služby v právní teorii a praxi
Praha: Leges, s.r.o., 2017, 136 s. ISBN 978-80-7502-225-7.

Bibliografická citace

DATINSKÝ, Pavel. HOBZA, Martin. Investiční služby v právní teorii a praxi. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 3, s. 387–392. [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12410

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Nařízení evropského parlamentu a rady č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

Pravomocná rozhodnutí ČNB v řízeních zahájených po datu 1. 1. 2009. Česká národní banka [online]. ČNB 2019 © [cit. 19. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/pravomocna-rozhodnuti/pravomocna-rozhodnuti-cnb-v-rizenich-zahajenych-po-datu-1.1.2009/

Rozhodnutí České národní banky ze dne 13. března 2014, č. j. 2014/2609/570, sp. zn. Sp/203/154/573.

Směrnice evropského parlamentu a rady č. 2014/65/ES o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU.