Povaha směnečného vyplňovacího práva

Zuzana Dvořáková

Abstrakt

Ačkoli je směnečné vyplňovací právo jedním z pojmových znaků blankosměnky, nebyla jeho povaha doposud uspokojivě objasněna. Objevují se názory, které směnečné vyplňovací právo považují za zmocnění, za právo utvářecí nebo právo sui generis. Závěr o povaze směnečného vyplňovacího práva by měl být přitom stěžejní pro navazující otázky týkající se jeho promlčení či převoditelnosti. Cílem článku je zařadit směnečné vyplňovací právo do systému práv a charakterizovat jeho podstatu, a to i ve srovnání s názory zahraničních autorů.

Bibliografická citace

DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Povaha směnečného vyplňovacího práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 2, s. 189–209. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/11921

Klíčová slova

Blankosměnka; směnečné vyplňovací právo; utvářecí právo; zmocnění; podmínka.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BÁNYAIOVÁ, Alena. § 1909 (Směnka jako prostředek placení). In: ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: Komentář, Svazek V (§ 1721–2520). Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-638-9.

BAUMBACH, Adolf, Wolfgang HEFERMEHL a Matthias CASPER. Wechselgesetz, Scheckgesetz. 23. vyd. München: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-3-406-55284-7.

BÜLOW, Peter. Wechselgesetz. Scheckgesetz. 5. vyd. München: C. H. Beck, 2013. ISBN 3-8114-1920-X.

DOBROVOLNÁ, Eva a Jan HURDÍK. § 548 [Podmínka, podmínka odkládací a rozvazovací, podmínka nemožná]. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9.

FEIL, Mag Erich. ABC des Wechselrechts. Wien: Linde, 2002. ISBN 3-7073-0335-7.

FIALA, Josef, Milan KINDL a kol. Občanské právo hmotné. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-228-8.

GRÜNHUT, C. S. Lehrbuch des Wechselrechts. Lepizig: Verlag von Duncker Humblot, 1900.

GRÜNINGER, Marc, Bruno HUNZIKER a Gerhard ROTH. Art. 1000 OR. In: HONSELL, Heinrich, Peter Nedim VOGT, Rolf WATTER a kol. Basler Kommentar. Wertpapierrecht. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2012. ISBN 978-3-7190-3088-9.

HAUSER, Werner. Österreichisches Wechsel-und Scheckrecht. 2. vyd. Wien: Verlag Österreich, 1999. ISBN 978-3-7046-1442-1.

HERMANN-OTAVSKÝ, Karel. Československé právo směnečné podle všeobecného směnečného řádu. Praha: Všehrd, 1926.

HEUCK, Alfred a Claus-Wilhelm CANARIS. Recht der Wertpapiere. 12. vyd. München: Vahlen, 1986. ISBN 3 8006 1172 4.

HULMÁK, Milan. § 1721 [Právo na plnění]. In: HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-535-0.

CHALUPA, Radim. Zákon směnečný a šekový. 2. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., 2006. ISBN 80-7201-570-2.

CHALUPA, Radim. Zákon směnečný a šekový. Komentář. 1. část. Směnky. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 2006. ISBN 80-7201-570-2.

CHALUPA, Radim. Vznik vyplňovacího oprávnění. Obchodní právo, Praha: Wolters Kluwer, 2019, roč. 28, č. 1, s. 29–40.

JABLONKA, Branislav. Zákon zmenkový a šekový. Komentář. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-721-1.

JÄGGI, Peter, Jean Nicolas DRUEY a Christoph VON GREYERZ. Wertpapierrecht unter besonderer Berücksichtigung von WECHSEL und CHECK. Basel: Verlag Helbing & Lichtenbahn, 1985. ISBN 9783719009120.

KAPFER, Hans. Handkommentar zum Wechselgesetz. Wien: Manzsche Verlangs- und Universitätsbuchhandlung, 1960.

KAPFER, Hans. Wechselgestz und Scheckegesetz. 6. vyd. Wien: Manzsche Verlangs- und Universitätsbuchhandlung, 1967.

KEINERT, Hans. Handbuch des Wertpapierrechts. nach österreichischem und deutschem Recht. Band 1. Wien: Verlag Österreich, 2014. ISBN 978-3-7046-6602-4.

KIZLINK, Karol a Ján SPIŠIAK. Zmenkové právo podle zákona č. 255/1941 Sl. U. Bratislava: Právnická jednota v Bratislave, 1944.

KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995. ISBN 80-7179-028-1.

KÖHLER, Helmut. Haftungsfragen beim Blankowechsel, fehlerhaften Wechsel und verfälschten Wechsel. Juristische Arbeitsblätter, Berlin: J. Schweiter Verlag, 1977, č. 1.

KOTÁSEK, Josef. Zákon směnečný a šekový. Komentář. 2. akt. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-544-4.

KOVAŘÍK, Zdeněk. Vznik, podstata a zánik práva vyplnit blankosměnku. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, 2007, roč. 15, č. 1.

KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-7400-402-5.

MAREK, Radan. § 520 Vydání cenného papíru. In: MAREK, Radan a Václav JEŽEK. Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-466-7.

MELICHAROVÁ, Dita. Několik poznámek k problematice zastoupení na základě plné moci. In: DVOŘÁK, Jan a Jan KINDL. Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-7357-133-1.

MELZER, Filip. Následky neplatnosti § 586. In: MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419–654. Praha: Leges, 2014. 978-80-7502-003-1.

MELZER, Filip. Podmínka § 528. In: MELZER, Filip, Petr TÉGL a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419–654. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-003-1.

NEJEDLÝ, Václav. Blankosměnka. Právník, 1946, roč. 85, č. 1–2.

SEDLAČKO, František. Blankozmenka a právo na jej vyplnenie (prvá část). Bulletin slovenskej advokacie, Bratislava: Slovenská advokátská komora, 2011, roč. XVII, č. 7–8.

SIEBER, Claudia. Schweizerischer Wechsel – U. S. Bill of Exchange und Promissory Note. Zürich: Schultess Polygraphischer Verlag AG, 1995.

SPÁČIL, Jiří. Kapitola 1. Věcná práva a absolutní majetková práva. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Věcná práva. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-711-8.

SPIŠIAK, Ján. Blankozmenka. Bratislava: Právnická fakulta univerzity Komenského v Bratislavě, 1938.

ŠNYRCH, Roman. Teoretické aspekty blankosměnky. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, 1996, roč. 4, č. 12.

ŠTĚPINA, Jaroslav. Směnka a směnečné řízení. Praha: Josef Svoboda, 1933.

ŠVAMBERG, Gustav. Naše jednotné směnečné právo. Praha: V. Palásek a Frant. Kraus, 1941.

WOLF, Manfred a Jörg NEUER. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. 11. přepracované vyd. München: C. H. Beck, 2016. ISBN 978 3 406 69698 5.

https://doi.org/10.5817/CPVP2019-2-2