Vedlejší intervence a opravné prostředky v civilním řízení

Petra Lavická

Abstrakt

Česká právní úprava umožňuje vedlejšímu intervenientovi podat odvolání za podmínek stanovených v § 203 občanského soudního řádu, stejně tak může podle § 231 občanského soudního řádu podat žalobu na obnovu řízení nebo žalobu pro zmatečnost. Ohledně přípustnosti dovolání bylo judikováno Nejvyšším soudem, že vedlejší intervenient není osobou oprávněnou k podání dovolání ve věci samé (R 3/04). Článek se proto zabývá analýzou, zda tento závěr obstojí, a to také ve srovnání se zahraniční právní úpravou. V příspěvku bude rovněž pojednáno o rozdělení výjimečné intervence na pravidelnou a výjimečnou.

Bibliografická citace

LAVICKÁ, Petra. Vedlejší intervence a opravné prostředky v civilním řízení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 1, s. 85-94. [cit. 2020-12-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/11470

Klíčová slova

Vedlejší intervence; odvolání; dovolání; pravidelná a výjimečná vedlejší intervence.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BAJÁNKOVÁ, Jana a Katarína GEŠKOVÁ. § 425. In: ŠTEVČEK, Marek, Svetlana FICOVÁ, Jana BARICOVÁ, Soňa MESIARKINOVÁ, Jana BAJÁNKOVÁ, Marek TOMAŠOVIČ a kol. Civilní sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-629-6.

COUFALÍK, Petr. Soudcovské dotváření procesního práva. In: VEČEŘA, Miloš, Jan HURDÍK, Martin HAPLA a kol. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8074-4.

DRÁPAL, Ljubomír. § 201. In: BUREŠ, Jaroslav, Ljubomír DRÁPAL a Michal MAZANEC. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 1996. ISBN 80-7179-040-0.

DRÁPAL, Ljubomír. § 240. In: BUREŠ, Jaroslav, Ljubomír DRÁPAL a Michal MAZANEC. Občanský soudní řád. Komentář. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. ISBN 80-7179-338-8.

DVOŘÁK, Bohumil. § 93. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250 l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-986-1.

FASCHING, Hans W. Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeβrechts. 2. vyd. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1990. ISBN 3-214-04697-7.

FICOVÁ, Svetlana. § 355. In: ŠTEVČEK, Marek, Svetlana FICOVÁ, Jana BARICOVÁ, Soňa MESIARKINOVÁ, Jana BAJÁNKOVÁ, Marek TOMAŠOVIČ a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-629-6.

GÓRA-BŁASZCYKOWSKA, Agnieszka. § 398. In: GÓRA-BŁASZCYKOWSKA, Agnieszka a kol. Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do Art. 1-729. 2. vyd. Warszawa: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-83-255-7375-1.

HORA, Václav. Československé civilní právo procesní. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-540-3.

JAVŮRKOVÁ, Naděžda. Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost. In: DAVID, Ludvík, František IŠTVÁNEK, Naděžda JAVŮRKOVÁ, Martina KASÍKOVÁ, Petr LAVICKÝ a kol. Občanský soudní řád. Komentář. II díl. Praha: Wolters Kluwer, 2009. ISBN 978-80-7357-460-4.

LAVICKÁ, Petra. Výjimečná vedlejší intervence. In: Sborník Dny práva 2017. Část VIII. Reforma civilního procesu. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 46–57. ISBN 978-80-210-8989-1. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/dokumenty/45065

LEBEDA, Martin. Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský soudní řád (§ 1 až 250 l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-986-1.

MACKOVÁ, Alena. Část šestá. Opravná řízení. In: WINTEROVÁ, Alena, Alena MACKOVÁ a kol. Civilní právo procesní. První část – Řízení nalézací. Praha: Linde, 2014. ISBN 978-80-7201-940-3.

MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-382-0.

OTT, Emil. Soustavný úvod ve studiu nového řízení soudního. Díl III. Praha: Wolters Kluwer, 2012.

PULKRÁBEK, Zdeněk. K problému otevřenosti (psaného) práva a možnostem jeho dotváření. Právník, 2000, roč. 89, č. 11.

SCHNEIDER, Birgit. § 20. In: FASHING, Hans a Andreas KONECNY. Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen. Wien: Manz Verlag, 2015. ISBN 978-3-214-15761-6.

STUDZIŃSKA, Joanna a Paweł CIOCH. Postępowanie cywilne. 5. vyd. Warszawa: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-83-255-9915-7.

ŠÍNOVÁ, Renáta. Náprava vadných rozhodnutí. In: SVOBODA, Karel, Renáta ŠÍNOVÁ, Klára HAMUĹÁKOVÁ a kol. Civilní proces. Obecná část a sporné řízení. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-279-3.

TELENGA, Przemysław. § 81. In: JAKUBECKI, Andrzej a kol. Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1-729. 7. vyd. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-83-8107-222-9.

TOMAŠEVIČ, Marek. § 84. In: ŠTEVČEK, Marek, Svetlana FICOVÁ, Jana BARICOVÁ, Soňa MESIARKINOVÁ, Jana BAJÁNKOVÁ, Marek TOMAŠOVIČ a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-629-6.

https://doi.org/10.5817/CPVP2019-1-5