Převod vlastnického prava tradicí a věcná smlouva

Jiří Spáčil

Abstrakt

Základní teoretické otázky převodu vlastnického práva patří k těm problémům, které v české právní vědě nejsou chápány jednotně. Různé postoje byly zaujímány zejména v období platnosti obecného občanského zákoníku z roku 1811. Po přijetí občanského zákoníku z roku 1950 diskuse o převodu vlastnického práva ustoupila do pozadí; přesto tato problematika zůstala živá, jak o tom svědčí i změny v zákonné úpravě, které přinesl občanský zákoník z roku 1964. Pro období od roku 1950 je charakteristické, že došlo k opuštění dříve běžně užívaného pojmu "věcná smlouva", ačkoliv jde, podle našeho mínění, o institut vyjadřující samotnou podstatu převodu vlastnictví.

V této práci jde o vyjasnění teoretické podstaty převodu vlastnického práva; přesto se nevyhýbá ani řešení některých pozitivněprávních problémů. Nicméně jde o teoretickou úvahu. Proto se práce zaměřuje na převod vlastnického práva k movitostem, neboť zde vystupuje podstata problému lépe na povrch. Dosažené prostředky lze však přiměřeně vztáhnout i na převody nemovitostí.

Bibliografická citace

SPÁČIL, Jiří. Převod vlastnického prava tradicí a věcná smlouva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 1, s. 93-104. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10544

Plný Text: