Jistota nebo pružnost obchodní smlouvy?

Josef Bejček

Abstrakt

Tradični zásada, že smlouvy mají být dodržovány, je přímo existenčním principem soukromoprávní (a zčásti i veřejnoprávní) regulace. Jde o logický doplněk principu svobodné smluvní vůle; bere-li na sebe smluvní strana dobrovolně a svobodně určitý závazek, poskytuje tím své rovněž svobodně se zavázavší protistraně jistotu (nebo alespoň pravděpodobnost podstatně vyšší než při mimosmluvní kooperaci), že své povinnosti ze svobodně uzavřené smlouvy splní, a nebo případně (dobrovolně, s potenciální hrozbou státního donucení, nebo za jeho přímého použití) nahradí újmu vzniklou nesplněním závazku.

Bibliografická citace

BEJČEK, Josef. Jistota nebo pružnost obchodní smlouvy? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 1, s. 47-71. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10499

Plný Text: