East-West Forum - Florencie 1993

Roč.1,č.2(1993)

Abstrakt
Ve dnech 23. 8. 1993 - 10. 9. 1993 byl konán Akademií Evropského práva ve Florencii intenzivní kurs evropského prá­va - "East-West Forum". Tento byl na rozdíl od ostatních aktivit Akademie Ev­ropského práva (zřízené v roce 1990 při EUI), jako jsou pravidelné letní knrsy evropského práva, specielně určen jen uči­telům či dalším odbornikům působícím na univerzitách střední a východní Evro­py, a současně zaměřen vedle vlastni pro­blematiky práva Evropských společenství i na specifiku vztahů zemí střední a vý­chodní Evropy a Evropských společenství, a okrajově rovněž na nastíněni ně­kterých problémů týkajících se transformace ekonomik výše uvedených zemí.

Stránky:
199–200
Metriky

346

Views

121

PDF views