East-West Forum - Florencie 1993

Naděžda Rozehnalová

Abstrakt

Ve dnech 23. 8. 1993 - 10. 9. 1993 byl konán Akademií Evropského práva ve Florencii intenzivní kurs evropského prá­va - "East-West Forum". Tento byl na rozdíl od ostatních aktivit Akademie Ev­ropského práva (zřízené v roce 1990 při EUI), jako jsou pravidelné letní knrsy evropského práva, specielně určen jen uči­telům či dalším odbornikům působícím na univerzitách střední a východní Evro­py, a současně zaměřen vedle vlastni pro­blematiky práva Evropských společenství i na specifiku vztahů zemí střední a vý­chodní Evropy a Evropských společenství, a okrajově rovněž na nastíněni ně­kterých problémů týkajících se transformace ekonomik výše uvedených zemí.

Bibliografická citace

ROZEHNALOVÁ, Naděžda. East-West Forum - Florencie 1993. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 199-200. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10474

Plný Text: