K 230. výročí kodifikace směnečného práva

Ilona Schelleová, Karel Schelle

Abstrakt

V tržní ekonomice nabývá stále většího významu směnka jako dokonalý cenný papír vystavený ve formě a obsahu stanoveném zákonem, kterým výstavce přikazuje směnečníkovi, aby v době splatnosti směnky zaplatil směnečnou sumu remitentovi. Směnka však není výplodem současné tržní ekonomiky, ale je prastarým právním institutem jehož vznik a vývoj úzce souvisí s rozvojem obchodnich vztahů a v závislosti na nich s vývojem obchodního práva. Nevzali jsme si za úkol popsat vývoj směnečného práva, to již v minulosti velmi pečlivě provedl V. Urfus. Našim úkolem je jen krátce připomenout počátky kodifikace směnečného práva na našem území a tim zdůraznit jeho bohaté tradice.

Bibliografická citace

SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. K 230. výročí kodifikace směnečného práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 167-171. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10454

Plný Text: