Nové formy bakalářského studia na právnické fakultě

Karel Schelle

Abstrakt

Bakalářské studium je ve smyslu § 21 zákona č. 172/1990 Sb. o vy­sokých školách ucelenou částí vysokoškolského stu­dia. Základním předpokla­dem pro přijetí je středo­školské nebo vysokoškol­ské neprávnické vzdělá­ní. Studium je organizo­váno distanční formou, tj. předpokládá účast na přednáškách a seminářích v rozsahu průměrně 30-40 výukových hodin za se­mestr a 3-6 hodin indivi­duálních konzultací.

Bibliografická citace

SCHELLE, Karel. Nové formy bakalářského studia na právnické fakultě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 247-248. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10431

Plný Text: