Host z Amsterdamské univerzity

Michaela Židlická

Abstrakt

Je známo, že právnická fakulta Ma­rykovy univerzity v Brně vyvíjí sou­středěnou aktivitu rozvíjení zahraničních styků. Tato kulturně společenská čin­nost přispívá především k prezentaci fa­kulty na mezinárodní scéně a nepodstat­ný není ani rozvoj kolegiálních a přátel­ských vztahů ve vědecké i pedagogické spolupráci se zahraničními vysokoškolský­mi učiteli, vědci a studenty.

Bibliografická citace

ŽIDLICKÁ, Michaela. Host z Amsterdamské univerzity. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 240-241. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10428

Plný Text: