Společnost s ručením omezením podle německého práva

Günther Seefelder, Jana Přerovská, Jan Tulis

Abstrakt

Společnost s ručením omezeným je produktem novodobého právního vývoje v Ně­mecku. Byla vytvořena v roce 1892 jako jednodušší a levnější právní forma v po­rovnání s akciovou společností. Od roku 1892 seznala právní úprava s.r.o mnohé změny. Nejdůležitější novelizace byla provedena v roce 1980. Touto novelou byla otevřena možnost založení s.r.o. jedinou osobou. Úmyslem zákonodárce bylo vytvo­ření formy společnosti výhodné pro menší a střední podniky jejíž společníci nechtějí osobně ručit. Použití této formy pro větší podniky není vyloučeno, ale je v praxi poměrně vzácné. Společnost s ručením omezeným je obchodní společností s právní subjektivitou a podobnou organizační strukturou jakou má tato společnost v právu českém.

Bibliografická citace

SEEFELDER, Günther, PŘEROVSKÁ, Jana a Jan TULIS. Společnost s ručením omezením podle německého práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 177-180. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10409

Plný Text: