Trest smrti v pohledu historickém a přirazenoprávním

Jan Pinz

Abstrakt

Do práva veřejného, jehož předmětem je v zásadě poměr jednotlivců k státnímu organismu a ochrana veřejných zájmú se zahrnuje také právo trestní. Již název dosvědčuje, že jde o právní obor, jehož předmětem jsou otázky, kdy a jak trestati. Tento obor se považuje za součást práva veřejného proto, že stíhání trestných činů a trestání pachatelů vykonává stát ze své vlastní iniciativy, bez zvláštní aktivity jednotlivce poškozeného trestným činem. Vždycky tomu tak ale nebylo. Trestní právo zvlášť výrazně odráží stav kulturnosti, lidskosti a morálnosti lidské a občanské společnosti. Stejně tak existence a pojetí trestu smrti v jednotlivých etapách vývoje civilizace, v jednotlivých právních kulturách napovídá moderní právní vědě a filosofii mnohé o mravní koncepci viny a trestu a o mravnosti práva trestati vůbec.

Bibliografická citace

PINZ, Jan. Trest smrti v pohledu historickém a přirazenoprávním. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 64-72. [cit. 2021-08-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10395

Plný Text: