Aktuální problémy všeobecnosti volebního práva

Jan Filip

Abstrakt

Diskuse nad problematikou zřízení či nezřízení Senátu rozpad čs. federace a s ním spojená otázka postavení občanů SR s trvalým. pobytem v ČR, stížnosti ob­čanů ČR trvale žijících v zahraničí na nemožnost volit, příprava ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích a s tím spojená problematika voleb jejich zastupitelstev, blížící se volby do zastupitelstev v obcích, to všechno jsou důvody pro nové promýšlení základních východisek, na kterych je stavěno naše volební právo. V tomto příspěvku se chci věnovat některým aktuálním otázkám volebního práva především pro volby do Parlamentu.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Aktuální problémy všeobecnosti volebního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 18-35. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10391

Plný Text: