Aktuální problémy všeobecnosti volebního práva

Roč.2,č.1(1994)

Abstrakt
Diskuse nad problematikou zřízení či nezřízení Senátu rozpad čs. federace a s ním spojená otázka postavení občanů SR s trvalým. pobytem v ČR, stížnosti ob­čanů ČR trvale žijících v zahraničí na nemožnost volit, příprava ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích a s tím spojená problematika voleb jejich zastupitelstev, blížící se volby do zastupitelstev v obcích, to všechno jsou důvody pro nové promýšlení základních východisek, na kterych je stavěno naše volební právo. V tomto příspěvku se chci věnovat některým aktuálním otázkám volebního práva především pro volby do Parlamentu.

Stránky:
18–35
Metriky

427

Views

164

PDF views