Mezinárodní smlouvy a český právní řád

Vladimír Týč

Abstrakt

Nová česká ústava obsahuje oproti ústavě předchozí (československé) mimo jiné dvě velmi podstatné novinky, týkající se mezinárodních smluv. První z nich je vyjádřena v článku 10,, který byl v podstatě převzat z § 2 ústavního zák ona č. 23/1991 Sb., uvozujícího Listinu základních práv a svobod: "Ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, jsou bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem".

Druhým závažným ustanovením je článek 52 tohoto znění: "K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen. Způsob vyhlášení stanoví zákon. Totéž platí o mezinárodních smlouvách schválených Parlamentem. "Obě tato nová ustanovení vy zasluhovala podrobný rozbor. Předmětem této krátké úvahy však bude pouze druhé z nich, protože je na první pohled poněkud problematické a týká se bezprostředně vnitrostátní působnosti mezinárodních smluv.

Bibliografická citace

TÝČ, Vladimír. Mezinárodní smlouvy a český právní řád. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 2, s. 171-180. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10366

Plný Text: