K niektorým aspektom kriminálnej tranzičnej spravodlivosti v Českej republike, Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike

Martin Slávik

Abstrakt

Cieľom práce je analyzovať proces vyrovnávania sa s minulosťou v trestnoprávnej rovine v krajinách bývalého Československa. Domnievam sa, že pri pokuse o explanáciu prístupu, ktoré Česká Republika a Slovensko v danej oblasti zvolili je prospešné porovnať tento prístup s prístupom, ktorý je pri mimoriadnej podobnosti východiskovej situácie a podobnosti výziev, ktorým postkomunistické krajiny v oblasti kriminálnej tranzičnej spravodlivosti čelili odlišný a teda priblížiť trestnoprávne vyrovnávanie s komunistickou minulosťou v Nemeckej spolkovej republike. Práca sa zameria na trestnoprávny postih v prípadoch, ktoré považujem za najzávažnejšie, teda na prípady, v ktorých predstavitelia bývalého režimu porušovali najzákladnejšie právo, právo na život, na prípady, ktoré podľa môjho názoru toto porušenia základného ľudského práva dokladujú jednoznačne a patria k akýmsi všeobecne vnímaným symbolom represií a neľudskosti bývalého režimu.

Bibliografická citace

SLÁVIK, Martin. K niektorým aspektom kriminálnej tranzičnej spravodlivosti v Českej republike, Slovenskej republike a Nemeckej spolkovej republike. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 4, s. 671–694. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10359

Klíčová slova

Kriminálna tranzičná spravodlivosť; trestné stíhanie; komunistické zločiny.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BAROŠ Jiří. Ústavní soud a hodnoty [online]. [cit. 16. 6. 2018]. Dostupné z: http://ispo.fss.muni.cz/uploads/2download/mobsem2010/Baros_hodnoty.pdf; prípadne v práci Jiřího Kozáka, Právo na pomezí diktatury a demokracie. Auditorium, 2014.

BEZÁK, Tomáš. Vyrovnávanie sa s nedemokratickou minulosťou. Komparácia európskych krajín s rôznym typom tranzície v tretej vlne demokratizácie. Dizertačná práca. Bratislava. Univerzita Komenského, 2013, 177 s.

BLANKENBURG, Erhard. The Purge of Laweyrs after the Breakdown of the East German Communist Regime. Law & Social Inquiry, 1995, roč. 20, č. 1, s. 223–243, s. 236. ISSN 08976546. https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.1995.tb00687.x

BUGHARD, Boris. Zabíjení na německo-německé hranici – zločin proti lidskosti. In: Zločiny komunistických režimů, Sborník z medzinárodní konference. ÚSTR, 2011, s. 430. ISBN 978-80-87211-51-9.

ČERMÁK, Vladimír. O listopadové revoluci trochu jinak. Proglas, 1998, č. 7.

ČERNÝ, Kamil. Trestní postih příslušníků Pohraniční stráže v České republice. In: Moc verzus občan, úloha represie a politického násilia v komunizme. Bratislava, ÚPN, 2005, s. 124. ISBN 80-969296-1-5.

DAVID, Roman. From Prague to Bagdad – lustration systems and their political effects. Government and Opposition, 2006, roč. 41, č. 3, s. 347–372. ISSN 0017257X. https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2006.00183.x

DAVID, Roman a Suzanne CHOI YUE-PING. Victims on Transitional Justice: Lessons from reparation of human rights abuses in Czech republic. HumanRights Quarterly, 2005, roč. 27, č. 2. ISSN 02750392.

GLOPPEN, Siri. Reconciliation and Democratisation: Outlining the Research Field [online]. 2002 [cit. 17. 6. 2018]. Dostupné z: http://bora.cmi.no/dspace/bitstream/10202/188/1/Report%20R%202002-5.pdf

GREGOR, Pavel. Právní aspekty vypořádání se se zločiny komunistického režimu v Československu. In: Zločiny komunistických režimů, Sborník z medzinárodní konference. Praha: ÚSTR, 2001. ISBN 978-80-87211-54-0.

IVIČIČ, Marek. Náprava křivd a bezpráví z pohledu ústavního práva. Rigorózní práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2007.

KOZÁK, Jiří. Právo na pomezí diktatury a demokracie: Právní vyrovnání v české republice po roku 1989. Auditorium, 2014, 168 s. ISBN 978-80-87284-50-6.

KÜHN, Zdeněk. Zločin a trest. In: BOBEK, M., MOLEK, P. a V. ŠIMÍČEK (eds.). Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Medzinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita [online]. 2009 [cit. 06. 16. 2018]. Dostupné z: http://www.komunistickepravo.cz

LANGOŠ, Ján. Príhovor Jána Langoša na pôde Senátu Parlamentu Českej republiky. In: Pamäť národa, 2006, č. 2. ISSN 1336-6297.

LÁŠTIC, Erik a Samuel SPÁČ. Nedotknuteľní? Politika sudcovských kariér na Slovensku v rokoch 1993–2015. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4470-8.

LEHKÝ, Miroslav. Komunizmus a zločiny In: Svědomí Evropy a komunismus, Sborník z medzinárodní konference Senát Parlamentu ČR [online]. 2008 [cit. 6. 15. 2018]. Dostupné z: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/konference/sbornik-svedomi-cz.pdf

MEADOR, Daniel J. Transition in the German Legal Order: Eastback to West, 1990-91. Boston College International and Comparative Law Review [online]. 1992, roč. 15, č. 2, s. 286 [cit. 2018-16-06]. Dostupné z: https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1347&context=iclr

MORBACHER, Ľubomír. Zločiny komunismu na Slovensku. In: Zločiny komunistických režimů, Sborník z medzinárodní konference. Praha: ÚSTR, 2011. ISBN 978-80-87211-51-9.

NEDELSKY, Nadya. Czechoslovakia and the Czech and Slovak Republics. In: STAN, L. (ed.). Transitional Justice in Eastern Europe and the Former Soviet Union. Reckoning with the communist past. London and New York: Routledge, 2009. https://doi.org/10.1023/B:RYSO.0000021428.22638.e2

NEDELSKY, Nadya. Divergent responses to a common past: Transitional justice in the Czech republic and Slovakia. Theory and Society, Springer, 2004, roč. 33, č. 1, s. 65–115. ISSN 03042421. https://doi.org/10.1023/B:RYSO.0000021428.22638.e2

PRIBÁŇ, Jiří. Ústavnost a retroaktivita ve střední Evropě. 2006. In: Zkušenosti české transformace. Člověk v tísni [online]. 2006 [cit. 06. 16. 2018]. Dostupné z: https://www.clovekvtisni.cz/uploads/file/1422350512-ceska-zkusenost-transformace.pdf

RAU, Marcus. Transitional Justice the German expirience after 1989. S. 9–12. Dostupné z: http://www.kas.de/wf/doc/kas_17252-544-1-30.pdf?090803145217

ROMEIKE, Sanya. Transitionaljustice in Germany after 1945 and after 1989 [online]. 2016 [cit. 2018-16-06]. Dostupné z: https://www.nurembergacademy.org/fileadmin/media/pdf/news/Transitional_Justice_in_Germany.pdf

RUPNIK, Jacque. Politika vyrovnávání s komunistickou minulostí [online]. 2002 [cit. 17. 6. 2018]. Dostupné z: http://www.monumenttotransformation.org/atlas-transformace/html/v/vyrovnani-se-s-minulosti/2-politika-vyrovnavani-s-komunistickou-minulosti.html

SCHAEFGEN, Christoph. Stíhanie zločinov komunizmu cez aspekt ochrany ľudských práv. In: Pamäť národa, 2004, Október. ISBN 80-969231-4-5.

SCHWANN, Gesinne. Zamlčovaná vina. Ničivá moc dvojí morálky. Praha: Prostor, 2004. ISBN 80 7260.113-X.

STAN, Lavinia. Determinants of post communist transitional justice: an overview [online]. 2014 [cit. 17. 6. 2018]. Dostupné z: https://www.mtholyoke.edu/sites/default/files/global/docs/Stan%20paper.pdf

STAN, Lavinia. If I Could Turn Back Time: Justice and Memory in Post-Communism [online]. 2009 [cit. 17. 6. 2018]. Dostupné z: http://www.academia.edu/1657580/If_I_Could_Turn_Back_Time_Justice_and_Memory_in_Post-Communism

ŠÍDLO, Jindřich. Pozor Vočka jde. Respekt, 24. 11. 1997.

TEITEL, Rudi G. Transitional Justice Genealogy [online]. 2003 [cit. 17. 6. 2018]. Dostupné z: https://www.qub.ac.uk/Research/GRI/mitchell-institute/FileStore/Filetoupload,757186,en.pdf

TEITEL, Ruti G.. Transitional Justice. New York: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-510064-6; 0-19-515126-7.

VAGOVIČ, Marek. Za zásah proti veriacim nepykali. SME [online]. 25. 3. 2009 [cit. 15. 6. 2018]. Dostupné z: https://domov.sme.sk/c/4364048/za-zasah-proti-veriacim-nepyka

WERLE, Gerhard a Moritz VORMBAUM. After the fall of Berlin Wall: Transitional justice in Germany. After Oppression. Transitional Justice in Latin America and Eastern Europe [online]. 2013, UN iLibrary. Dostupné z: https://read.un-ilibrary.org/human-rights-and-refugees/after-oppression_786170d2-en#page1

WHITEHEAD, Laurence. The Consolidation of Fragile Democracies: A Discussion with Illustrations. In: PASTOR, Robert A. (ed.). Democracy in the Americas. New York: Holmes & Meier, 1989. ISBN: 0841911827. Cit. dle HUNTINGTON, Samuel. Třetí vlna. Demokratizace na sklonku dvacátého století. Brno: CDK, 2008, 343 s. ISBN 978-80-7325-156

ZISTEL, Suzanne B., Teresa K. BECK, Christian BRAUN a Frederike MIETH. Transitional Justice Theories [online]. 2014 [cit. 17. 6. 2018]. Dostupné z: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32526.pdf

ŽÁČEK, Pavel. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. In: Pamäť národa, 2005, č. 2. ISSN 1336-6297.

ŽÁČEK, Pavel. Václav Benda: „To, že jsem byl ředitelem ÚDV, je jenom epizoda v celém mém úsilí.“ In: Pamäť národa 2004, október. ISBN 80-969231-4-5.

https://doi.org/10.5817/CPVP2018-4-5