Právní moc rozsudků Soudního dvora EU

Iva Fellerová Palkovská

Abstrakt

Článek se zabývá v Česku poněkud opomíjeným tématem a sice právní moci rozsudků Soudního dvora EU. Nastiňuje, jaký plní právní moc v evropském procesním právu účel; při hledání zakotvení právní moci v pozitivním právu zjišťuje, že toto zakotvení v unijním právu chybí, závěry v článku proto vychází především z judikatury. V článku jsou dále na podkladě judikatury Soudního dvora popsány předpoklady pro nastoupení účinků spojených s právní mocí, jakož i možnosti prolomení jejího působení. Pozornost je věnována také působení právní moci v některých specifických případech, konkrétně u rozsudků vydaných v řízení o neplatnost aktu a rozhodnutí o předběžných otázkách.

Bibliografická citace

FELLEROVÁ PALKOVSKÁ, Iva. Právní moc rozsudků Soudního dvora EU. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 4, s. 611–628. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10324

Klíčová slova

Právní moc; Soudní dvůr EU; rozhodnutí Soudního dvora EU; účinky rozsudků; evropské procesní právo.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BOCKEL, Bas van. Ne bis in idem in EU law. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

DVOŘÁK, Bohumil. Právní moc civilních soudních rozhodnutí: procesní studie. Praha: C. H. Beck, 2008.

DVOŘÁK, Bohumil. Komentář k § 159a. In: LAVICKÝ, Petr. Občanský soudní řád (§ 1 až 250 l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.

GERMELMANN, Claas Friedrich. Die Rechtskraft von Gerichtsentscheidungen in der Europäischen Union. Tübingen: Mohr Siebeck, 2009.

HRÁDEK, Jiří. Komentář k § 104. In: LAVICKÝ, Petr. Občanský soudní řád (§ 1 až 250 l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.

LASOK, K. P. E. The European Court of Justice: Practice and Procedure. 2. vyd. London: Butterworths.

LENAERTS, Koen, Ignace MASELIS a Kathleen GUTMAN. EU Procedural Law, Oxford: Oxford University Press, 2014.

MACUR, Josef. Základní otázky právní moci civilních soudních rozhodnutí. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1972.

REILING, Michael. Streitgegenstand und Einrede der „res iudicata” in Direktklageverfahren vor den Gemeinschaftsgerichten. In: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht. 2002. Dostupné z: http://www.beck-online.beck.de

SOWERY, Katy. Equivalent treatment of Union rights under national procedural law: Târsia. Common Market Law Review, 2016, č. 6.

SVOBODA, Karel, Renáta ŠÍNOVÁ a Klára HAMUĽÁKOVÁ. Civilní proces: obecná část a sporné řízení. Praha: C. H. Beck, 2014.

THEWES, Christian. Bindung und Durchsetzung der gerichtlichen Entscheidungen in der EU. 2003, Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

TOTH, Ákos G. The Authority of Judgments of the European Court of Justice: Binding force and Legal Effects. Yearbook of European Law, 1984, roč. 4, č. 1.

TRIDIMAS, Takis. The general principles of EU law. 2 vyd. Oxford: Oxford University Press, 2006.

WÄGENBAUR, Bertrand. Court of Justice of the European Union: commentary on statute and rules of procedure. München: C. H. Beck, 2013.

ZEUNER, Albrecht a Harald KOCH. Effects of Judgments (Res judicata). In: CAPELETTI, Mauro (ed.) International Encyclopedia of Comparative Law. Volume XVI Civil Procedure. Mohr Siebeck, Martinus Nijhoff Publishers, 2014.

https://doi.org/10.5817/CPVP2018-4-2