Územní samospráva (obce a svazky obcí)

Friedrich Koja

Abstrakt

Územní samospráva má t.č. v Rakousku, v souladu se spolkovou ústavou, jen formu obecní samosprávy. Spolkové země jsou ve smyslu terminologie spolkové ústa­vy "státními" celky, tzv. oblastní obce podle čl. 120 spolkové ústavy dosud nebyly zřízeny a tzv. "místní zřízení" jsou sice podle některých obecních řádů (zákonů o ob­cích v jednotlivých spolkových zemích) zřízeny, a to včetně jejich orgánů, nicméně nemají právní subjektivitu, nejsou samostatnými samosprávnými tělesy a vystupují jen jako nižší složky obcí.

Ustanovení čl. 115 odst. 1 spolkové ústavy pod pojmem obec rozumí "místní obce", což je třeba odlišovat od již zmíněného pojetí obcí ve smyslu čl. 120 spolkové ústavy, jakožto obcí oblastních, které jsou vždy určitým souhrnem místních obcí a mají postavení dalšího nositele práv v hierarchii územních těles mezi místními obcemi a zeměmi.

Každá země se člení na místni obce. Tyto jsou podle čl. 116 odst. 1 spolkové ústavy územními jednotkami s právem na samosprávu a současně jsou stupněm státní správy. V prvém případě vystupují jako nositelé vlastní, ve druhém pak jako nositelé přenesené působnosti.

Bibliografická citace

KOJA, Friedrich. Územní samospráva (obce a svazky obcí). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 3, s. 206-234. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10228

Plný Text: