Vývoj amerického soudního procesu

Roč.2,č.3(1994)

Abstrakt
V tomto článku bych se chtěl v rámci svých znalostí a možností zaměřit na jeden aspekt amerického trestního procesu, konkrétně na geografické omezení působnos­ti soudu, či ještě lépe řečeno na vývoj, kterým právní myšlení i praxe v otázce geografického vymezení působnosti soudu procházelo.

Během staletí nebyla v americké soudní praxi žádná zákonná pravidla tak důsled­ně střežena a jasně vymezena jako ta týkající se toho, který soud má nad kterými osobami zákonné jurisdikční právo. Jurisdikční pravidla byla chápána jako právo nad právem, jako normy upravující právo, ustanovení jimiž jsou svázány samotné soudy. Soud mohl rozhodnout na základě chybných faktů, ale jeho nález byl plat­ným, soud mohl chybně aplikovat právo, i přesto mohl takový rozsudek obdržet částečné posvěcení od jiných soudů, jakmile však soud jednou překročil hranice své jurisdikce, stával se jeho verdikt automaticky nulitním, zbaveným jakéhokoliv práva na respekt od ostatních soudů.


Stránky:
192–199
Biografie autora

Petr Štěpáník

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

student
Metriky

339

Views

73

PDF views