Uplatňování nepřiznaných nároků z transformace zemědělských družstev

Roč.2,č.3(1994)

Abstrakt
Transformace jednotných zemědělských družstev, jíž se tato družstva musela podrobit podle zákona 42/1992 Sb. a který také obsahoval režim této transformace, byla ukončena. Podle citovaného zákona ukončení transformačního procesu mohlo mít pouze dvojí podobu. Tou první byl návrh na zápis změn transformovaného družstva nebo na zápis nově z transformace původního družstva vzniklých podnikatelských subjektů (přičemž to zdaleka nemusela být vždy zase jen družstva), anebo podobu rozhodnutí o zrušení družstva a jehv stup do likvidace. Toto rozhodnutí mohli učinit sami členové družstva na své členské schůzi, nebo soud, jestliže se o skutečnosti, že družstvo nesplnilo povinnost se v zákonem s stanovené lhůtě trans­formovat, dověděl. Podnět k řízení o zrušení družstva mohl dát kdokoli (srov. ust. 12 zák. č. 42/1992 Sb. a 765 odst. 4 obchodního zákoníku). Zákon č. 42/1952 Sb. pro transformaci družstva stanovil lhůtu 1 rok. Tato lhůta byl dodrřena, jestliže družstvo schválilo transformační projekt anebo, mělo-li dojít k jeho přeměně na jiné právnické osoby, byl podán návrh na jejich zápis do obchodního rejstříku (srov. § 12).

Stránky:
98–112
Metriky

298

Views

203

PDF views