Vymezování relevantního trhu v teorii a praxi Antimonopolních úřadů

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
Vymezování relevantního trhu sehTává při šetření jednotlivých protimonopolních (hospodářskou soutěž narušujících) případů klíčovou roli. Relevantní trh je potřeba vymezit pro každý takovýto případ zvlášť, neboť jak říká G. J. Werden z antitrustového oddělení ministerstva spravedlnosti USA - trh vymezený pro jeden účel nemusí být pro jiné o nic víc vhodnější než zubní vrtačka pro těžbu uhlí nebo hornická sbíječka pro zubařství. Abychom lépe porozuměli pojmu relevantní trh je nezbytné obrátit pozornost, jak na teorii relevantnního trhu, tak na její aplikaci v rozhodovací činnosti Ministerstva pro hospodářskou soutěž ČR, či obdobných Antimonopolních úřadů v zahraničí.

Stránky:
200–205
Metriky

375

Views

97

PDF views