Kritická analýza judikatury Soudního dvora EU ve věcech určení mezinárodní příslušnosti soudů v případě pomluvy a porušení osobnostních práv na internetu

Roč.26,č.4(2018)

Abstrakt
Tento článek se věnuje analýze kritéria pro určení příslušnosti soudů spočívající v „místě škodné události“ pro spory vyplývající z pomluvy a porušení osobnostních práv informacemi zveřejněnými na internetu, které je upraveno v článku 7 odst. 2 Nařízení Brusel Ibis. Předmětem analýzy jsou rozhodnutí Soudního dvora EU ve věcech Bier, Shevill, eDateBolagsupplysningen, ve kterých Soudní dvůr EU mimo jiné vytvořil tzv. „mozaiku“ pro žaloby na náhradu škody a nové jurisdikční kritérium „centrum zájmů poškozeného“. Tato rozhodnutí jsou kriticky analyzována z pohledu povahy šíření informací na internetu a vhodnosti a účelnosti této interpretace v kontextu cílů a principů, na kterých je Nařízení Brusel Ibis založeno.

Klíčová slova:
Mezinárodní příslušnost, Nařízení Brusel Ibis, mimosmluvní závazkové vztahy, místo škodné události, centrum zájmů poškozeného, mozaiková úprava, pomluva a porušení osobnostních práv, internet, judikatura, Shevill, eDate, Bolagsupplysningen.

Stránky:
589–610
Biografie autora

Tereza Kyselovská

Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

odborná asistentka
Reference

BOGDAN, Michal. Website Accessibility as Basis for Jurisdiction under the Brussels I Regulation. Masaryk University Journal of Law and Technology [online]. 2011, roč. 5, č. 1, s. 4 [cit. 26. 8. 2018]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/mujlt/article/view/2568/2132

KYSELOVSKÁ, Tereza. Elektronizace a její vliv na vybrané aspekty evropského mezinárodního práva soukromého. In: ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Klára DRLIČKOVÁ a Tereza KYSELOVSKÁ. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 411–439. ISBN 978-80-7478-016-5.

KYSELOVSKÁ, Tereza. Působnost práva na internetu. In: POLČÁK, Radim a kol. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, ČR, 2008, s. 29–64. ISBN 978-80-7598-046-5.

KYSELOVSKÁ, Tereza. Vybrané otázky vlivu elektronizace na evropské mezinárodní právo soukromé a procesní: (se zaměřením na princip teritoriality a pravidla pro založení mezinárodní příslušnosti soudu ve sporech vyplývajících ze smluvních závazkových vztahů). Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014, 228 s., Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 487. ISBN 978-80-210-7424-8.

LUTZI, Tobias. Internet Cases in EU Private International Law – Developing a Coherent Approach. International and Comparative Law Quarterly [online]. 2017, roč. 66, s. 695 [cit. 18. 8. 2018]. Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2988596

MANKOWSKI, Peter. Art. 5. In: MAGNUS, Ulrich a Peter MANKOWSKI. Brussels I Regulation. European Commentaries on Private International Law. Sellier. European Law Publishers, 2007, s. 190. ISBN 978-3-935808-32-3.

MAUNSBACH, Ulf. The CJEU as an Innovator – a New Perspective on the Development of Internet Related Case law. Masaryk University Journal of Law and Technology [online]. 2017, roč. 11, č. 1, s. 85 až 86 [cit. 12. 8. 2018]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/mujlt/article/view/6669

PASTORKOVÁ, Mária. Alternativní příslušnost – alternativa či východisko? In: KYSELOVSKÁ, Tereza, ROZEHNALOVÁ, Naděžda a kol. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). Brno: Masarykova univerzita, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 507, 2014, s. 135–175. ISBN 978-80-210-7770-6.

SVANTESSON, Dan Jerker B. Solving the Jurisdiction Puzzle. Oxford: Oxford University Press, 2017, 246 s. ISBN 978-0-19-879567-4.

VADLHANS, Jiří. Nařízení Brusel I (alternativní příslušnost). In: ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Klára DRLIČKOVÁ a Tereza KYSELOVSKÁ. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 224–265. ISBN 978-80-7478-016-5.

VALDHANS, Jiří. Mimosmluvní závazky. In: ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Úvod do mezinárodního práva soukromého. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 189. ISBN 978-80-7552-699-1.

VANLEENHOVE, Cedric. The European Court of Justice in Bolagsupplysningen: The Brussels I Recast Regulation’s jurisdictional rules for online infringement of personality righs further clarified. Computer Law & Security Review [online]. 2018, č. 34, s. 643 [cit. 17. 8. 2018]. Dostupné z: https://biblio.ugent.be/publication/8561503

Metriky

0

0


1015

Views

662

PDF views