K procesním aspektům výkladu pojmu podnikatelská činnost

Ludvík David

Abstrakt

Podnikáním je soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, jak se uvádí v § 2 odst. 1 obchodního zákoníku.

Kromě pojmu podnikání se používá v obchodním zákoníku v i jiných právních předpisech pojmu podnikatelská činnost. Můžeme bez obav říci, že mezi oběma není praktického rozdílu - podnikatelská činnost je činností právnické nebo fyzické osoby, v obou případech podnikatele, předmětem této činnosti je podnikání.

Pojem podnikatelská činnost nabyl v poslední době značného významu v procesním právu. Na jeho výkladu například závisí, zda: - připustit zastoupení účastníka komerčním právníkem, - bude k projednání věci příslušný obchodní nebo civilní soud.

Těmito dvěma otázkami se ve svém příspěvku, v jeho prvých dvou částech, zabý­vám. V závěrečné části jsem se pokusil shrnout kritéria posuzování pojmu podnika­telská činnost a vyvodit z toho obecnější závěry pro procesní praxi.

Bibliografická citace

DAVID, Ludvík. K procesním aspektům výkladu pojmu podnikatelská činnost. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 5, s. 96-103. [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10091

Plný Text: