Vývoj správy města Brna očima historika

Roč.2,č.6(1994)

Abstrakt
Počátky moderní správy Brna jsou spojeny s vydáním Prozatímního řádu pro královské hlavní město Brno z 6. července 1850, kdy s Brnem splynulo 27 předměstí. Tato nově vytvořená obec byla rozdělena na čtyři okresy s vlastními okresními výbory, kterým byla přiznána značná samostatnost, především v majetkově správních věcech. Velká brněnská obec tedy tvořila samostatný politický okres podřízený krajskému prezidiu a po jeho zrušení roku 1862 podléhala přímo zemskému moravskému místodržitelství. V čele brněnských okresů stály okresní výbory tvořené 9, resp, 18 volenými členy. Výbory si volily svého představeného a jeho náměstka, kteří stáli v čele správy. Pomocnými orgány okresních výborů s městské právy byli tzv. čtvrtmistři (Viertelmeister), kteří nahradili dřívější představené (rychtáře a přísežné) připojených katastrálních obcí. Jejich význam však postupně slábl tak, jak se omezovala jejich působnost. Zajišťovali především přechodné ubytování, evidencí chudých, sbírky pro obecně prospěšné účely atd.

Stránky:
99–110
Metriky

288

Views

125

PDF views