Není čeština jako čeština

Příprava budoucích učitelů na výuku češtiny jako druhého/cizího jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

Roč.13,č.2(2023)

Abstrakt

Nejen vzhledem k současným geopolitickým okolnostem vzrůstá potřeba připravovat budoucí pedagogy na situace, kdy budou pracovat s jazykově heterogenní třídou. Zejména učitelé češtiny by měli umět reagovat na tento stav a poradit si ve třídě, v níž vedle sebe zasednou děti s neznalostí češtiny a děti, pro něž je čeština jazykem mateřským. Příspěvek nastiňuje přípravu budoucích učitelů češtiny jako mateřského jazyka a češtiny jako druhého/cizího jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Cílem zdejší Katedry českého jazyka a literatury je inovovat přípravu budoucích vyučujících a rozvíjet jejich kompetence pro práci s jazykově (i kulturně) heterogenními skupinami, a to jak po stránce pedagogické a didaktické, tak i organizační, sociální a interkulturní. Vzhledem k uvedeným strategickým cílům jsou na této katedře realizovány nové formy přípravy budoucích pedagogů. Mezi podporující aktivity patří například kurzy češtiny jako druhého jazyka, na kterých se podílejí sami studenti programu Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem. Velmi významná je i spolupráce se zahraničními univerzitami (Univerzita Greifswald, Univerzita Regensburg), při níž studující z brněnské katedry českého jazyka a literatury vyučují online studující bohemistiky těchto univerzit. Na základě uvedených možností se rozvíjí rovněž samotná tvorba studentů. Za supervize akademických pracovníků katedry vzniká nová učebnice pro jedince s odlišným mateřským jazykem nazvaná Cestou necestou. Tyto i další inovace výuky budoucích pedagogů směřují k tomu, aby si studující uvědomili odlišnosti výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka a češtiny jako jazyka mateřského, a získané poznatky pak dokázali realizovat při práci v jazykově heterogenní třídě.


Klíčová slova:
čeština jako druhý/cizí jazyk; heterogenní třída; jedinec s odlišným mateřským jazykem; Pedagogická fakulta MU; příprava budoucích pedagogů; učebnice češtiny pro cizince
Metriky

103

Views

25

PDF views