Moderní audioorální kurz jako úvodní fáze výuky češtiny jako cizího jazyk

Roč.13,č.2(2023)

Abstrakt

Moderní audioorální kurz je ukázkou dobré praxe, tedy způsobu výuky češtiny jako cizího jazyka zavedeného v intenzivních kurzech na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Příspěvek nejprve popisuje historická východiska, na nichž je audioorální přístup vystavěn. Jedná se především o společensko-politickou situaci ve Spojených státech a v Evropě v průběhu 20. století, zvýšenou možnost pohybu zboží i osob díky technologickému pokroku, a tím vším způsobenou potřebu ústní komunikace ve více jazycích. Stručně zde popisujeme americkou audio-lingvální metodu výuky jazyků a její evropskou paralelu, metodu strukturně-globální audio-vizuální. Zásadní rysy jejich designu následně nacházíme také u Úvodního audioorálního kurzu (Hronová, 1971) a u Kurzu českého jazyka pro azylanty (Čemusová et al., 2004), které pro nás vytvářejí spojnici mezi zmíněnými metodami výuky jazyků a naším moderním audioorálním kurzem. Popis této vstupní fáze výuky češtiny jako cizího jazyka se zaměřuje na její základní složky, tedy vizualizaci, práci s výslovností, zapojení drilu, přístup k prezentaci gramatiky a syntaxe. Důležitým bodem je prezentace technické stránky kurzu, která ovlivňuje a usnadňuje jak přípravu výukových a metodických materiálů, tak práci přímo ve výuce i domácí přípravu studentů. Nelze opominout ani nutnou kvalitní přípravu lektorů na výuku v audioorálním typu kurzu. Jako další krok vedoucí ke zhodnocení přínosnosti kurzu je navrženo paměťové testování studentů, dotazování za účelem zjištění jejich postoje a přístupy k tomuto způsobu předávání jazykových znalostí a také dotazování mezi učiteli, kteří jsou hybateli celého procesu a jsou přímo účastni realizace navrženého vstupního audioorálního kurzu.


Klíčová slova:
audio-lingvální metoda; audioorální kurz; čeština jako cizí jazyk; strukturně-globální audio-vizuální metoda; technologie; vizualizace
Reference

Brooks, N. (1960). Language and language learning: theory and practice. New York: Harcourt Brace & Company.

Čemusová et al. (2004a) Kurz českého jazyka pro azylanty. [online]. Člověk v tísni. Dostupné z: https://www.clovekvtisni.cz/manual-pro-ucitele-ceskeho-jazyka-pro-cizince-bez-znalosti-latinky-ucebnice-1050pub

Čemusová et al. (2004b) Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. [online]. Člověk v tísni. Dostupné z: https://www.clovekvtisni.cz/manual-pro-ucitele-ceskeho-jazyka-pro-cizince-bez-znalosti-latinky-92pub

Darian, S. G. (1972). English as a foreign language: history, development and methods of teaching. Norman: University of Oklahoma Press.

Fenclová, M. (2003) Fonetika francouzštiny jako lingvodidaktický problém. Univerzita Karlova v Praze: Pedagogická fakulta.

Fries, C. C. (1957). Teaching and learning English as a foreign language. Ann Arbor: University of Michigan. Hendrich, J. et al. (1988) Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN.

Hrdlička, M. (2009) Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka: k prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince. Praha: Karolinum.

Hronová, K. (1993) Čeština jako cizí jazyk. Vstupní kurz a základní gramatika. Praha: Karolinum.

Hronová, K. (1990) Úvodní audioorální kurs češtiny pro výuku zahraničních studentů: text pro vyučující. Praha: Karolinum.

Ivan, M. (2006). La méthode structuro-globale audio-visuelle (S.G.A.V.). Dialogos (Bucharest, Romania). 7(14), 16-21. Dostupné z: the-audio-visual-and-structuro-global-method_Content%20File-PDF.pdf (cuni.cz)

Larsenová-Freemanová, D. a Anderson, M. (2014) Techniques & principles in language teaching. Oxford: Oxford University Press.

Matula, O. (2007a) Český den: kurz českého jazyka pro azylanty navazující na Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. [online]. Člověk v tísni. Dostupné z: https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/cesky_den_ucebnice.pdf

Matula, O. (2007b) Český den: manuál pro učitele. [online]. Člověk v tísni. Dostupné z: https://www.clovekvtisni.cz/manual-pro-ucitele-ceskeho-jazyka-pro-cizince-bez-znalosti-latinky-92pub

Richards, J. C. a Rodgers, T. S. (2014). Approaches and methods in language teaching. [online]. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511667305.001

Metriky

91

Views

6

PDF views