Aktivizujúce metódy a postupy vo vyučovaní obchodnej ruštiny študentov-nefilólogov

Lenka Alieva

Abstrakt

Príspevok sa venuje problematike metód a postupov vo vyučovaní obchodnej ruštiny, prostredníctvom ktorých sa zvyšuje efektivita v ovládaní odbornej slovnej zásoby. Aktivizujúce procesy nasmerované na aktívnu prácu študentov na hodinách ruského jazyka vedú k osvojovaniu si slovnej zásoby v predmetovej oblasti a štýlu obchodnej komunikácie. V príspevku prezentujeme varianty cvičení, prácu s textom, videocvičenia, audionahrávky, ktoré sú zamerané na osvojovanie správnych slovných spojení, ich používanie vo vetách a touto cestou na vyjadrovanie ucelených myšlienok. Uvedomujeme si pritom, že slovo, slovné spojenie nie je možné osvojiť si plnohodnotne mimo kontextu. Vo vyučovacom procese preto študenti pracujú s konkrétnymi komunikačnými situáciami, hraním rolí v obchodných situáciách. Prostredníctvom výskumu sa usilujeme o zistenie najefektívnejších spôsobov ako vzbudiť záujem študentov o odborný ruský jazyk, udržať ich pozornosť a produktívnu aktivitu počas vyučovacej jednotky a tým dosiahnuť pozitívne výsledky v podobe dobrého ovládania odborného cudzieho jazyka.

Klíčová slova

aktivizujúce procesy; vyučovanie ruského jazyka ako cudzieho; štýl obchodnej komunikácie; jazykové a predmetové kompetencie; produktívna aktivita

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bagalová, Ľ. (2015): Aktivizujúce metódy výučby v globálnom rozvojovom vzdelávaní. [online]. Dostupné z: http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/globalne_vzdelavanie_metody_vystup-phu_20.pdf

Блюм, Т. Д., Рязанцева, Т. И. (2017): Возможно ли обучение деловому общению с нуля?

Вестник. № 31. Современный русский язык: Функционирование и проблемы

преподавания. Будапешт 2017. 334 с. [online]. Dostupné z: http://pbn.nauka.gov.pl

Евтушенко, С. Я. (2016): Oсобенности обучения деловому общению иностранных студентов в аспекте русского языка как иностранного. [online]. Dostupné z: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-obucheniya-delovomu-obscheniyu-inostrannyh-studentov-v-aspekte-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo/viewer

Кошелева, О. И. (2018): Возможности применения активных методов обучения в профессиональных образовательных организациях. [online].Dostupné z: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/59271/1/nop-2-2018-23.pdf

Мачнева, В. В. (2000): К вопросу об интенсификации обучения иностранному языку в

условиях университета. [online]. Dostupné z: https://cyberleninka.ru/article/v/k-voprosu-ob-intensifikatsii-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-usloviyah-universiteta

Павлова, Л. П. (2013): Формирование лексической компетентности у студентов экономического вуза в процессе профессионального направленного обучения иностранному языку. [online]. Dostupné z: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-leksicheskoy-kompetentnosti-u-studentov-ekonomicheskogo-vuza-v-protsesse-professionalnogo-napravlennogo-obucheniya/viewer

Петрикова А., Куприна Т., Галло, Я. (2013): Введение в дидактику русского языка и межкультурную коммуникацию. Прешов: ФФ Прешовского университета

Сбитнев, К. В.: Ролевая игра в обучении иностранного языку студентов I–го курса неязыкового вуза. [online]. Dostupné z: https://cyberleninka.ru/article/n/rolevaya-igra-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku-studentov-i-go-kursa-neyazykovogo-vuza/viewer

Соляник, О. Е. (2013): Иностранные бакалавры в Российском Техническом вузе: Проблемы и специфика обучения русскому языку. [online]. Dostupné z: https://cyberleninka.ru/article/n/inostrannye-bakalavry-v-rossiyskom-tehnicheskom-vuze-problemy-i-spetsifika-obucheniya-russkomu-yazyku/viewer

Стернин, И. А. (2012): Основы речевого воздействия/Учебное издание. Москва-Берлин.

Директ-Медиа. [online]. Dostupné z:

http://sterninia.ru/files/757/4Izbrannye_nauchnye_publikacii/Rechevoe_vozdejstvie/Osnovi_recevogo_vozdeistviya2013.pdf

Фалина, В. А. (2017): Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации:

Учеб. пособие. Иваново. ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический

университет имени В.И. Ленина». [online]. Dostupné z:

http://ispu.ru/files/FalinaVA_Delovoy_russkiy_yazyk._Uchebnik.pdf

Чеснокова, М. П.: Методика преподавания русского языка как иностранного: учеб. пособие. – 2 изд., перераб. – М. – МАДИ, 2015. [online]. Dostupné z: http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel15E327.pdf

https://doi.org/10.5817/CASALC2020-1-1