Co je užitečné vědět o české lékařské terminologii

Ivana Bozděchová

Abstrakt

Příspěvek je zaměřen na vybrané aspekty současné české lékařské terminologie, které se jeví relevantní z pohledu laického uživatele, a to rodilého mluvčího češtiny (učitele) i studenta češtiny jako cizího jazyka. Ilustrováno a komentováno je především terminologické ztvárnění lékařských pojmů v lexikální sémantice termínů, jejich motivace a (slovotvorná) utvářenost (obraznost, popisnost vs. ekonomičnost), internacionálnost a dynamika (tradice vs. inovace).

Klíčová slova

termín; pojem; slovotvorba; sémantika; motivace; obraznost; internacionalizace

Plný Text: