Vyučovanie predmetu Komunikačné zručnosti v slovenčine pre zubársku prax I. adresnými metodickými postupmi

Beáta Jurečková

Abstrakt

Témou príspevku je zhrnutie doterajších skúseností s uvedením nového výberového predmetu „Komunikačné zručnosti v slovenčine pre zubársku prax I", ktorý je určený  zahraničným študentom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Účelom je poukázať na špecifickosť predmetov zameraných na konverzáciu. Sylabus predmetu zameraného na konverzačné zručnosti musí vychádzať z konkrétnej jazykovej úrovne študentov a má mať jasné tematické zameranie. V tomto prípade je to zubárska prax. Pre tvorbu takého typu predmetu doposiaľ neexistuje univerzálny model. Po jednosemestrálnej výučbe výberového predmetu v akademickom roku 2016/2017 pre študentov s jazykovou úrovňou A.1.2 až B.1.1 (klasifikácia CEFR), sme v nasledujúcom akademickom roku, v odozve na zvýšený záujem, pripravili predmet v dvoch rôznych jazykových úrovniach. Príspevok uvádza konkrétne príklady vybraných metodických riešení identických zadaní v dvoch variantoch – pre jazykovú úroveň A1.2 a pre B2. Príspevok sumarizuje metodické princípy a nástroje, ktoré v praxi viedli k zvýšeniu motivácie študentov a účinnosti výučby. Je obohatený o príklady pozitívnych skúsenosti s prístupmi či metódami, ktoré doteraz neboli použité v rámci výučby povinných predmetov slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na UPJŠ v Košiciach. Poukazuje tiež na slabé miesta, akým je napr. hodnotenie konverzácie, kde zatiaľ nedošlo k definovaniu výslednej jazykovej úrovne po absolvovaní predmetu a hodnotený je individuálny rast.

Klíčová slova

slovenský jazyk ako cudzí jazyk; komunikačné zručnosti; metódy výučby; jazyková príprava; výberový předmět; zahraniční študenti medicíny; jazyková úroveň

Plný Text: