CLIL a scaffolding v primárnom vzdelávaní - videoštúdia

Slavomíra Klimszová

Abstrakt

Článok sa zaoberá problematikou CLIL a podpory (scaffolding) v primárnom vzdelávaní. Prezentuje čiastkové výsledky videoštúdie založenej na pozorovaní vyučovacích hodín, videonahrávok a stimulovaného vybavovania. Podpora, ktorú učitelia používajú a je možné ju pozorovať, bola rozdelená do troch hlavných kategórií, ktorými sú slovný, procedurálny a vizuálny scaffolding. Kategoriálny systém bol zvolený ako nástroj na kódovanie vyučovacích hodín. Celkovo bolo nahrávaných 16 vyučovacích hodín, ktoré boli prepísané a analyzované. Článok predstavuje čiastkové výsledky výskumu založeného na nepriamom pozorovaní a stimulovanom vybavovaní dvoch vyučovacích hodín jednej vyučujúcej, ktorá pravidelne využíva anglický jazyk počas hodín výtvarnej výchovy.

Klíčová slova

CLIL; žiaci mladšieho školského veku; scaffolding

Plný Text: