Čitateľstvo u detí mladšieho školského veku

Jana Stehlíková

Abstrakt

Problematika  čitateľstva a čitateľskej gramotnosti  je z  pohľadu celoživotného vzdelávania veľmi dôležitou oblasťou. V mladšom školskom veku sa rozvíja nielen čitateľská gramotnosť, ale aj ďalšie gramotnosti, súčasne sa rozvíja aj osobnosť  žiaka a jeho motivácia pre ďalšie vzdelávanie a buduje sa vzťah k čítaniu. Čitateľstvo a čitateľská gramotnosť predstavujú kľúč, ktorý otvára dvere pre vzdelávanie. V období mladšieho  školského veku sa považuje za jeden zo základných pilierov rozvoja čitateľskej gramotnosti škola.  Úlohou učiteliek a učiteľov primárneho vzdelávania nie je len systematicky a cielene učiť žiakov čítať a písať, ale aj vytvárať u nich pozitívny vzťah k písanej reči, objavovať a stimulovať procesy, ktoré prinášajú aj žiakom s dyslexiou pozitívne emócie a radosť  z čítania.

Bibliografická citace

Stehlíková, J. (2019). Čitateľstvo u detí mladšieho školského veku. Školský psychológ/Školní psycholog, 20(2), 76-84. Získáno z https://journals.muni.cz/skolnipsycholog/article/view/13120

Plný Text: