Výkonová motivácia ako špecifikum úspešného lídra

Lucia Pašková

Abstrakt

Žijeme v spoločnosti, kedy rozvoj ľudských zdrojov tvorí kľúčovú oblasť v skvalitňovaní firemného potenciálu na trhu práce. Úloha emócií vo zvyšovaní výkonnosti zamestnancov je v popredí záujmu efektívneho lídra, ktorý prostredníctvom nich dokáže ovplyvňovať okrem výkonovej motivácie i pracovnú klímu a spokojnosť zamestnancov. Úloha emocionality je kľúčová nielen v rovine vnímania a orientácie vo vlastných emóciách, ale aj ich zvládania a riadenia pre dosahovanie úspechu, čo nás motivovalo k analýze vzťahu EI ako komplexu dispozícií správať sa emocionálne kompetentným spôsobom a tendencie podávať vysoké výkony. Výskumný súbor tvorilo 244 respondentov. Pre zaznamenávanie úrovne EI sme použili TEIQue- SF/TEIQue- ASF (slovenský preklad: Nábělková  & Kaliská, 2015). Pre určenie podielu jednotlivých osobnostných dimenzií na globálnej úrovni výkonovej motivácie sme využili LMI (preklad a úprava: Hoskovcová, 2003). Z matematicko-štatistických metód sme dáta podrobili korelačnej a regresnej analýze. Najtesnejšie signifikantné korelácie sme zistili v prípade well-being a dôvery v úspech, flexibility, ktoré sa signifikantne spájajú aj so sebakontrolou. Sociabilita sa najvýraznejšie viaže s dominanciou a emocionalita s flexibilitou a internalitou. Globálna úroveň EI sa spája s dôverou v úspech a flexibilitou. Z našich zistení vyplýva, že adekvátne spracovanie vlastných emócií prispieva k prehĺbeniu koncentácie na pracovnú úlohu i k vyššej sebadôvere premietajúcej sa do stanovovania adekvátnejších a realistickejších cieľov, čo vytvára rozsiahly priestor pre pôsobenie transformatívneho lídra na pracovisku.

Bibliografická citace

Pašková, L. (2019). Výkonová motivácia ako špecifikum úspešného lídra. Školský psychológ/Školní psycholog, 20(2), 67-75. Získáno z https://journals.muni.cz/skolnipsycholog/article/view/13099

Plný Text: