Osobnostné a sociálne faktory prokrastinácie u študentov

Jana Uhláriková, Miriam Križmová

Abstrakt

Cieľom príspevku je zistiť vzťah medzi osobnostnými a sociálnymi faktormi a akademickou prokrastináciou u študentov stredných škôl. Výskumnú vzorku tvorilo 100 respondentov vo veku 15 až 19 rokov (M=17, 08). Boli využité nasledovné metodiky: NEO päťfaktorový osobnostný inventár (Costa a McCrae, 1992), Dotazník rodičovskej autority (Buri, 1991), Škála prokrastinácie pre študentskú populáciu (Lay, 1986) a školský prospech. Štatisticky významný vzťah s akademickou prokrastináciou sme zistili vo faktoroch svedomitosť a extraverzia.

Bibliografická citace

Uhláriková, J., & Križmová, M. (2019). Osobnostné a sociálne faktory prokrastinácie u študentov. Školský psychológ/Školní psycholog, 20(2), 58-66. Získáno z https://journals.muni.cz/skolnipsycholog/article/view/13098

Plný Text: