Vzťah sociálno-emocionálneho zdravia a subjektívneho prežívania šťastia

Henrieta Roľková, Veronika Zelinková

Abstrakt

Predložený príspevok sa zaoberá vzťahom sociálno-emocionálneho zdravia, jeho dimenzií a subjektívneho prežívania šťastia. Výskum má korelačný charakter. Výskumu sa zúčastnilo 130 žiakov gymnázia. Administrovali sme Dotazník sociálno-emocionálneho zdravia - SEHS-S (Furlong, 2012), ktorý rozlišuje štyri dimenzie,cviera v seba, viera v ostatných, emocionálna kompetencia a angažovanosť žitia. Na meranie subjektívneho prežívania šťastia sme použili dotazník Škála subjektívneho prežívania šťastia - SHS (Lyubomirsky, Lepper, 1999). Zistili sme pozitívny vzťah medzi sociálno-emocionálnym zdravím a šťastím. Taktiež sme zistili pozitívny vzťah medzi dimenziami sociálno-emocionálneho zdravia, t.j. viera v seba, viera v ostatných, emocionálna kompetencia a angažovanosť žitia a šťastím. Vo výskume bol preukázaný malý rozdiel v prežívaní šťastia v prospech žien a taktiež bol preukázaný rozdiel v sociálno-emocionálnom zdraví v prospech mužov.

Bibliografická citace

Roľková, H., & Zelinková, V. (2019). Vzťah sociálno-emocionálneho zdravia a subjektívneho prežívania šťastia. Školský psychológ/Školní psycholog, 20(2), 50-57. Získáno z https://journals.muni.cz/skolnipsycholog/article/view/13097

Plný Text: