Profesijné role a profesijné kompetencie školských psychológov v súčasnej škole

Marta Valihorová, Eva Gajdošová

Abstrakt

Príspevok upozorňuje na nové profesijné role školského psychológa v dnešných školách a školských zariadeniach a na profesijné kompetencie z nich vyplývajúce opierajúc sa o skúsenosti školských psychológov fungujúcich v praxi, ako aj o vlastné skúsenosti v práci školského psychológa v inkluzívnej základnej škole. Z nich následne vyplýva aj inovácia v profesijnej príprave psychológov na vysokých školách a v obsahu ďalšieho a celoživotného vzdelávania.

Bibliografická citace

Valihorová, M., & Gajdošová, E. (2019). Profesijné role a profesijné kompetencie školských psychológov v súčasnej škole. Školský psychológ/Školní psycholog, 20(2), 22-33. Získáno z https://journals.muni.cz/skolnipsycholog/article/view/13095

Plný Text: