UČITEĽ PSYCHOLÓGIE Z POHĽADU ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL

Roč.16,č.2(2015)
Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015

Abstrakt
Príspevok je venovaný odbornej a sociálnej kompetentnosti, efektivite výučby, silným, slabým stránkam a ideálnym vlastnostiam učiteľov psychológie, ktorých sme v niekoľkých parametroch porovnávali aj s učiteľmi matematiky. Pri meraní kompetentnosti sme použili dotazník TES – Teacher evaluation by students (Ryan, Ryanová, 2005), na meranie ostatných premenných boli použité vlastné originálne meracie nástroje. Výskumnú vzorku tvorilo 121 žiakov tretích ročníkov stredných škôl vo veku od 17 do 19 rokov. Zistili sme, že žiaci považujú za sociálne kompetentnejších učiteľov psychológie, v odbornej kompetentnosti sa učitelia psychológie a matematiky podľa žiakov nelíšia. Sociálna kompetencia u učiteľov psychológie sa rovnako tak významnejšie podieľa aj na efektivite výučby. Pozitívne boli hodnotené charakteristiky ako ľudský prístup, schopnosť zaujať či humor. Žiakom naopak na hodinách psychológie chýba viac aktivizácie a tvorivosti a tiež ochota učiť sa od žiakov.
Metriky

536

Views

738

PDF views