PREDČASNÉ ZAŠKOLENIE NADANÝCH DETÍ A ICH ADAPTÁCIA NA ŠKOLU

Roč.16,č.2(2015)
Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015

Abstrakt
Príspevok je venovaný adaptácii nadaných detí na školu vzhľadom na vek, v ktorom boli zaškolené. V realizovanom výskume hodnotili učiteľky na posudzovacej škále úroveň adaptácie riadne a predčasne zaškolených žiakov pri vstupe do školy a po prvom polroku školskej dochádzky. Adaptácia na školu sa posudzovala v emocionálnej, sociálnej a kognitívnej oblasti. Výsledky potvrdili, že po absolvovaní výučby v prvom polroku učiteľky posudzujú celkovú mieru adaptácie u riadne zaškolených nadaných žiakov vyššie než u predčasne zaškolených žiakov. V oboch skupinách žiakov sa miera adaptácie v jednotlivých oblastiach po polroku výučby signifikantne zvýšila. Interpretácia výsledkov je výzvou k intervencii školského psychológa s cieľom podporiť sociálnu adaptáciu predčasne zaškolených nadaných detí.
Metriky

491

Views

545

PDF views