RIZIKOVÉ SPRÁVANIE DOSPIEVAJÚCICH – VÝSKUMNÉ VÝSLEDKY A DIAGNOSTICKÉ VÝZVY

Roč.16,č.2(2015)
Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015

Abstrakt
V našom príspevku sa primárne venujeme výskumným výsledkom v oblasti rizikového správania dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. Koncepčne vychádzame z teórie Jessora a predmetom nášho záujmu je screeningové mapovanie závislostného správania, delikventného správania a šikany. Ako výskumný nástroj sme využili metódu VRSA (Výskyt rizikového správania adolescentov; pôvodne v autorstve Dolejš, Skopal). Dáta sme získali od reprezentatívnej vzorky dospievajúcich (viac než 1700). Okrem výskumných záverov v príspevku prezentujeme diagnostické výzvy v zmysle transformácie diagnostickej metódy (VRSA) a jej obsahovej diferenciácie vo vzťahu k veku.
Metriky

893

Views

2122

PDF views