NOVÁ KONCEPCIA SOCIÁLNEJ ATMOSFÉRY ŠKOLY

Roč.16,č.2(2015)
Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015

Abstrakt
Príspevok pojednáva o redefinovanej koncepcii sociálnej atmosféry T. Kollárika. V úvode príspevku sa venujeme pojmom ako organizácia školského prostredia, efektívnosť školy a samotnej koncepcii sociálnej atmosféry. Jadrom príspevku sú výsledky výskumov uskutočnené v roku 2011 a 2014 v pracovnej a školskej sfére. Na základe týchto výskumov sme vytvorili a následne potvrdili teóriu novej koncepcie sociálnej atmosféry, ktorá hovorí o tom, že pozitívna sociálna atmosféra sa podieľa nielen na pozitívnom ladení, ale aj na efektívnom fungovaní danej organizácie, alebo inštitúcie. Metódami výskumu boli Škála sociálnej atmosféry (Kollárik, 1983) a Dotazník efektívnosti (Dopjerová, Kollárik, 2011). Výsledky výskumov nám preukázali štatisticky významné vzťahy medzi zložkami sociálnej atmosféry a zložkami efektívnosti.
Metriky

521

Views

348

PDF views