ROLA ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA V KONTEXTE POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE

Roč.16,č.2(2015)
Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015

Abstrakt
Príspevok vyzýva na aplikáciu pozitívnej psychológie v školách a v práci školských psychológov a na modifikáciu koncepcie práce školského psychológa v intenciách pozitívnej psychológie. V kontexte koncepcie duševného zdravia upozorňuje tiež na novú rolu školského psychológa ako iniciátora, organizátora a podporovateľa mentálneho zdravia žiakov a učiteľov v školách.
Metriky

835

Views

635

PDF views