MOŽNOSTI POSUDZOVANIA EMOCIONÁLNYCH ASPEKTOV PREŽÍVANIA DIEŤAŤA PROSTREDNÍCTVOM DOTAZNÍKA TEIQue-CSF

Roč.16,č.2(2015)
Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015

Abstrakt
Štúdia prezentuje výskumné zistenia o psychometrických vlastnostiach (odhad reliability v zmysle vnútornej konzistencie a split-half, konštruktová validita) krátkej formy slovenskej verzie dotazníka črtovej emocionálnej inteligencie pre deti (TEIQue-CSF), ktorej autorom je K.V. Petrides (2001). Výskumnú vzorku tvorilo 179 žiakov 4 základných škôl s priemerným vekom 11,24 (SD=0,59). Odhady reliability vyčíslené Cronbachovým koeficientom alfa a Spearman-Brownovým koeficientom dosahovali akceptovateľnú úroveň pre celý výskumný nástroj u celej výskumnej vzorky (α=0,77; rxx=0,79) ako i pre jednotlivé pohlavia (α≥0,76; rxx=0,79). Validizačnými metodikami (TIPI, Gosling, 2003; RŠS, Rosenberg, 1965; SEHP, Džuka, Dalbert, 2002) bola potvrdená konštruktová (konvergentnodiskriminačná) validita dotazníka TEIQue-CSF.
Metriky

283

Views

486

PDF views