VYUŽITIE HAND TESTU PRI VYBRANÝCH PORUCHÁCH SPRÁVANIA

Roč.16,č.2(2015)
Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015

Abstrakt
Príspevok je venovaný overovaniu schopnosti Hand Testu odlíšiť žiakov bez porúch správania od žiakov s poruchami správania – a teda zdôrazneniu jeho diagnostického potenciálu v praxi. Hand Test bol administrovaný 85 žiakom vo veku od 11 do 14 rokov, a to konkrétne žiakom s ADHD, záškolákom a žiakom bez problémového správania. Kvantitatívna analýza odpovedí Hand Testu odhalila štatisticky významné rozdiely medzi žiakmi s poruchami správania a žiakmi bez porúch správania v odpovediach náklonnosti (AFF), agresivity (AGG), pasivity (PAS), napätia (TEN), zlyhania (FAIL), v popisných odpovediach (DES), interpersonálnych odpovediach (INT), maladjustívnych odpovediach (MAL), v odpovediach odstupu (WITH), v skóre agresívneho zjavného správania (AOS) a patológie (PATH). Medzi žiakmi s ADHD a záškolákmi sa zistili významné rozdiely v odpovediach získavania (ACQ), aktivity (ACT), v enviromentálnych odpovediach (ENV) a v skóre patológie (PATH). Pri sledovaní rozdielov medzi dievčatami a chlapcami s poruchami správania sa zistili významné rozdiely v odpovediach náklonnosti (AFF), aktivity (ACT) a v enviromentálnych odpovediach (ENV).
Metriky

420

Views

903

PDF views