Masarykova univerzita patří k největším vydavatelům vědeckých a odborných časopisů v České republice. Ročně vydává 57 titulů v tištěné i elektronické podobě, téměř všechny vycházejí v režimu Open Access. Většina časopisů je zařazena ve významných zahraničních indexačních a citačních databázích jako WoS, SCOPUS, ERIH+, DOAJ a další.

Od roku 2011, kdy se Masarykova univerzita jako první v ČR zapojila do světové databáze Crossref, využívají redakce kódy DOI pro zpřístupnění obsahu článků širšímu publiku a usnadnění šíření vědeckých poznatků.

Stránka journals.muni.cz zjednodušuje orientaci v nabídce časopisů vydávaných Masarykovou univerzitou a díky celouniverzitnímu redakčnímu systému (OJS) usnadňuje práci redakcím, autorům i recenzentům.

Filtrovat časopisy

  

 • Archaeologia historica je prestižní recenzovaný odborný časopis zveřejňující původní studie zaměřené na archeologii středověku a spolupracující obory. V oddílech Zprávy a Kronika stručně informuje o aktuálních edičních, konferenčních či výstavních počinech a významných osobnostech. U zrodu časopisu, původně periodického sborníku příspěvků z celostátních a mezinárodních konferencí archeologie středověku, stála v roce 1975 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně.

  Základní informace

  Šéfredaktor doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
  Výkonný redaktor PhDr. Miroslava Pluháčková, PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
  Vychází od roku 2010
  Periodicita
  Jazyk Čeština, Angličtina, Němčina, Francouzština, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS
  ISSN 2336-4386 (online), 0231-5823 (tištěné)
  MK ČR E 19435
 • Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti germanistické, nederlandistické a nordistické lingvistiky, literární vědy a interkulturních studií. Uveřejňuje příspěvky v němčině, angličtině, nizozemštině a severských jazycích. Vychází od r. 2009 dvakrát ročně. BBGN navazuje na stejnojmenné periodikum založené v roce 1977, jehož první číslo vyšlo v rámci edice Spisy Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně, poté vycházelo v rámci Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řady germanisticko-anglistické (K) (1979-1994) a dále jako Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada germanistická (R), ISSN 1211-4979 (1996-2008).

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
  Výkonný redaktor doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Finština, Němčina, Dánština, Norština, Švédština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, EBSCO
  ISSN 2336-4408 (online), 1803-7380 (tištěné)
  MK ČR E 18715
 • Bohemica litteraria je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti literárněvědné bohemistiky a příbuzných disciplín. Vychází od roku 2009 a je pokračováním periodika Bohemica litteraria = Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řada literárněvědná bohemistická (V), které vycházelo v letech 1998-2008, a řada literárněvědná (D), ISSN 0231-7818, které vycházelo v letech 1954-1997.

  Základní informace

  Šéfredaktor doc. PhDr. Hana Bočková, CSc.
  Výkonný redaktor Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.
  Vychází od roku 1965
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze CEEOL
  ISSN 2336-4394 (online), 1213-2144 (tištěné)
  MK ČR E 18707
 • Brno Studies in English (BSE) je recenzovaný mezinárodní časopis publikující články z oblasti anglistiky a amerikanistiky. Publikované příspěvky zahrnují následující oblasti: jazykověda (funkční syntax, sociolinguistika, pragmatika, analýza diskurzu); literatura (anglofonní literatury); kulturní studia (témata vztahující se k Velké Británii, USA a zemím Commonwealthu) a překlad a teorie překladu (zaměření na překlad z a do angličtiny).

  Základní informace

  Šéfredaktor Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Angličtina
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS, EBSCO
  ISSN 1805-0867 (online), 0524-6881 (tištěné)
  MK ČR E 18716
 • The Central European journal of Canadian studies (Revue d'études canadiennes en Europe centrale) is an international, peer-reviewed scholarly journal published regularly by the Central European Association for Canadian Studies (CEACS); the first issue appeared in 2001.

  Základní informace

  Pracoviště Filozofická fakulta
  ISSN 2336-4556 (online), 1213-7715 (tištěné)
 • Convivium: Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean (Seminarium Kondakovianum Series Nova), ISSN 2336–3452, je mezinárodní recenzovaný odborný časopis vydávaný ve spolupráci tří institucí: Centra raně středověkých studií (při Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity), Akademie věd České republiky a Université de Lausanne. Jeho ediční a organizační rada zahrnuje české, italské, švýcarské a americké vědce. -- Časopis Convivium přináší původní články z oblasti dějin umění středověku. Jeho cílem je vdechnout život zájmům, které spojují východní a západní Evropu a jejich kulturní kořeny, které jsou jim skrze Středomořský prostor společné. Convivium pokrývá rozsáhlé chronologické rozpětí, od raně křesťanského období až do konce středověku. Velmi bohatá je i paleta témat, jichž se Convivium dotýká. I když jeho centrálním zájmem zůstávají dějiny umění, zahrnuje i mnohé obory, které jsou na historii umění těsně navázány: antropologii, liturgii, archeologii, historiografii a samozřejmě historii samotnou. -- Časopis vychází dvakrát ročně, všechny články prochází anonymním recenzním řízením. První číslo v roce je vždy tematické, druhé je volné. Každé číslo obsahuje pět až patnáct článků (ve francouzštině, angličtině, italštině nebo němčině). -- Convivium je publikováno v papírové i digitální verzi a distribuováno prestižním belgickým vydavatelstvím Brepols. -- Convivium navazuje na slavné Seminarium Kondakovianum, časopis institutu založeného v Praze na památku Nikodima Kondakova v roce 1927.

  Základní informace

  Šéfredaktor Ivan Folleti, M.A., Ph.D.
  Výkonný redaktor Ivan Folleti, M.A., Ph.D.
  Vychází od roku 2014
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Francouzština, Italština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, WoS (ESCI), SCOPUS
  ISSN 2336-808X (online), 2336-3452 (tištěné)
  MK ČR E 21592
 • Časopis vznikl na platformě Medium jako EDTECH KISK

  Základní informace

  Pracoviště Filozofická fakulta
  ISSN 2570-9364 (online)
 • Études romanes de Brno ( ERB ) je recenzovaný mezinárodní vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti románských jazyků a literatur.

  Základní informace

  Šéfredaktor doc. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
  Výkonný redaktor Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
  Vychází od roku 1965
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Francouzština, Italština, Portugalština, Španělština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, WoS (ESCI), SCOPUS
  ISSN 2336-4416 (online), 1803-7399 (tištěné)
  MK ČR E 18714
 • Časopis Graeco-Latina Brunensia je pokračováním Řady klasické (N) Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), která vycházela samostatně od roku 1996 a jejíž podtitul byl shodný se současným názvem, tj. Graeco-Latina Brunensia . Řada klasická (N) potom v roce 1996 navázala na Řadu archeologicko-klasickou (E) SPFFBU, která vycházela od roku 1956.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
  Výkonný redaktor doc. Mgr. Katarina Petrovičová, Ph.D., PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Čeština, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS
  ISSN 2336-4424 (online), 1803-7402 (tištěné)
  MK ČR E 18713
 • InFlow je e-zin studentů oboru Informační studia a knihovnictví Masarykovy univerzity. Místo se seriózními články, blogovací platforma, prostor pro vaše fotky a neseriózní názory. Slova, fotky, slova.

  Základní informace

  Pracoviště Filozofická fakulta
  ISSN 1802-9736 (online)
 • Časopis publikuje články zabývající se všemi aspekty lingvistiky.

  Základní informace

  Šéfredaktor Paul Rastall
  Výkonný redaktor PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.
  Vychází od roku 2005
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština, Němčina
  Pracoviště Filozofická fakulta
  ISSN 1801-5336 (online)
 • Časopis se orientuje na oblast obecné lingvistiky. Časopis vychází dvakrát ročně. První číslo je tématicky zaměřeno na otázky obecně lingvistické a indoeuropeistické (vč. etymologie, glotochronologie aj.), druhé číslo je tématicky zaměřeno na slovanský jazykový areál z pohledu systémového a obecně lingvistického.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
  Výkonný redaktor Mgr. Kristyn Dufková
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Čeština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  ISSN 2336-4440 (online), 1803-7410 (tištěné)
  MK ČR E 18712
 • Museologica Brunensia je vědecký recenzovaný časopis publikující původní vědecké práce z oblasti muzeologie a muzejnictví z prostředí střední Evropy, ale i jiných oblastí. Součástí časopisu jsou recenze výstav, informace k aktivitám v oboru, atd. Cílem je prezentovat muzeologii jako moderní vědeckou disciplínu s aplikací do muzejnictví.

  Základní informace

  Šéfredaktor Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. Lucie Jagošová, Dis.
  Vychází od roku 2012
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS
  ISSN 2464-5362 (online), 1805-4722 (tištěné)
  MK ČR E 20739
 • MUSICOLOGICA je internetový časopis Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity založený v roce 2012. Jeho náplní jsou studie, recenze, fejetony, eseje a rozhovory týkající se kulturního dění se zaměřením na město Brno. ISSN 1805-370X

  Základní informace

  Šéfredaktor Mgr. Lukáš Pavlica
  Výkonný redaktor Bc. Petra Švandová
  Vychází od roku 2012
  Jazyk Čeština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  ISSN 1805-370X (online)
 • Musicologica Brunensia, ISSN 1212-0391, je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti hudební vědy a příbuzných disciplín. Vychází od r. 2009 dvakrát ročně. Navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řada hudebněvědná (H), ISSN 0231-522X a ISSN 1212-0391, které vycházelo v letech 1966-2008.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
  Výkonný redaktor PhDr. Petr Macek, Ph.D.
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Čeština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS, DOAJ, WoS (ESCI)
  ISSN 2336-436X (online), 1212-0391 (tištěné)
  MK ČR E 18711
 • Международный журнал современной филологической и ареальной русистики odborný rusistický časopis. Publikuje stati, materiály, recenze a zprávy z oblasti filologické a areálové rusistiky. Vydává Česká asociace slavistů. Patří k recenzovaným odborným časopisům. ISSN 1803-4950 Vychází 2x ročně

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
  Výkonný redaktor PaedDr. Lenka Odehnalová, Ph.D.
  Vychází od roku 2008
  Periodicita
  Jazyk Čeština, Ruština, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, CEEOL
  ISSN 2336-4564 (online), 1803-4950 (tištěné)
  MK ČR E 18201
 • Opera Slavica (Slavistické rozhledy), ISSN 1211-7676, je odborný slavistický filologický časopis. Publikuje stati, materiály, recenze a zprávy z oblasti jazykovědné a literárněvědné slavistiky. Časopis je vydáván od r. 1991. Vycházejí čtyři čísla dvakrát ročně (dva sešity v jednom svazku). Lichá čísla jsou věnována problematice literárněvědné, sudá – jazykovědné.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
  Výkonný redaktor doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc., doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
  Vychází od roku 1991
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština, Němčina, Ruština, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+
  ISSN 2336-4459 (online), 1211-7676 (tištěné)
  MK ČR E 11418
 • Opuscula historiae artium je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Masarykovou univerzitou. Uveřejňuje příspěvky z oblasti dějin umění a příbuzných disciplín.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Lubomír Slavíček, DrSc.
  Výkonný redaktor Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština, FrancouzštinaNemčina, Ruština, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS
  ISSN 2336-4467 (online), 1211-7390 (tištěné)
  MK ČR E 19263
 • Elektronický časopis, který publikuje příspěvky z oblasti filozofie. Čtenáři zde naleznou texty, stati, rozhovory, recenze, anotace, upozornění a zprávy. Časopis zveřejňuje odborné studie i příspěvky vhodné pro výuku filozofie.

  Základní informace

  Šéfredaktor Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. Bc. Ivo Pezlar, Ph.D.
  Vychází od roku 2010
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS, DOAJ
  ISSN 1212-9097 (online)
 • Odborný recenzovaný časopis, který se zaměřuje na oblast informačních věd. Je primárně určen autorům a čtenářům, kteří se touto problematikou zabývají na odborné úrovni. Vychází výhradně v elektronické verzi.

  Základní informace

  Šéfredaktor PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
  Výkonný redaktor Bc. Jana Procházková
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, EBSCO
  ISSN 1804-2406 (online)
 • Religio: Revue pro religionistiku je mezinárodní recenzovaný religionistický časopis vydávaný Českou společností pro religionistiku ve spolupráci s  Ústavem religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity . Jedná se o nejstarší religionistické periodikum v ČR; vychází bez přerušení od roku 1993, vždy ve dvou číslech ročně. V časopise publikovaly mnohé významné postavy světové religionistiky, například Peter Antes, Martin Baumann, Luther H. Martin, Hubert Seiwert, Kocku von Stuckrad, Jacques Waardenburg, Donald Wiebe či Harvey Whitehouse.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Josef Kandert, CSc., prof. Luther H. Martin
  Výkonný redaktor Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D.
  Vychází od roku 1993
  Periodicita
  Jazyk angličtina, čeština, němčina, slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS
  ISSN 2336-4475 (online), 1210-3640 (tištěné)
  MK ČR E 6236
 • Sacra je recenzovaný odborný religionistický časopis vydávaný Občanským sdružením Sacra ve spolupráci s Ústavem religionistiky FF MU.Hlavním cílem časopisu je poskytnout prostor pro publikování studií, rozhledů, polemik, rozhovorů, recenzí a zpráv studentům magisterského, doktorského, ale i bakalářského studia z oblasti akademického studia náboženství. Výsledkem aktivit Sacra je šíření povědomí o kvalitních či perspektivních studentských vědeckých počinech na poli současné české, slovenské i světové religionistiky. Sacra vychází od roku 2003. Jsou vydávána dvě čísla ročně.

  Základní informace

  Šéfredaktor Mgr. et Mgr. Tereza Menšíková
  Výkonný redaktor Mgr. Dan Řezníček
  Vychází od roku 2003
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  ISSN 2336-4483 (online), 1214-5351 (tištěné)
  MK ČR E 14825
 • SLAVICA LITTERARIA je tištěný recenzovaný vědecký časopis, který vznikl v roce 2008 a navázal na předchozí tradici příslušné oborové řady Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Časopis uveřejňuje odborné příspěvky z oblasti literárněvědné slavistiky, literární komparatistiky a areálových studií se slavistickým zaměřením

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
  Výkonný redaktor doc. PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D.
  Vychází od roku 2008
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Bulharština, Čeština, Němčina, Polština, Ruština, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+
  ISSN 2336-4491 (online), 1212-1509 (tištěné)
  MK ČR E 18716
 • Vědecký časopis vydávaný na Filozofické fakultě MU. ISSN 1805-918X. Studia archaeologica Brunensia je recenzovaný vědecký časopis, který od roku 2013 vydává Masarykova univerzita a který uveřejňuje příspěvky z oblasti archeologie a příbuzných vědních disciplín. Vychází dvakrát ročně a je evidován MK ČR pod č. E 21237.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc.
  Výkonný redaktor Mgr. Petr Dresler, Ph.D.
  Vychází od roku 2013
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština, Němčina, Polština, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+
  ISSN 2336-4505 (online), 1805-918X (tištěné)
  MK ČR E 21237
 • Scholarly journal published by the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic. ISSN 1803-7429. STUDIA HISTORICA BRUNENSIA is published twice a year. It welcomes contributions in the field of history and related disciplines. The journal has been published under its new title (STUDIA HISTORICA BRUNENSIA) and with a new ISSN (1803-7429) since 2009. It is a continuation of Series historica (C) of Studia minora facultatis philosophicae universitatis brunensis, published 1954-2008.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
  Výkonný redaktor doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Francouzština, Němčina, Ruština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  ISSN 2336-4513 (online), 1803-7429 (tištěné)
  MK ČR E 18710
 • Studia paedagogica přinášejí původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. Jde o stati teoretického, ale především empirického charakteru – cílem časopisu je publikovat výsledky výzkumů realizovaných na českých i zahraničních vědeckých pracovištích.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
  Výkonný redaktor doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS, DOAJ
  ISSN 2336-4521 (online), 1803-7437 (tištěné)
  MK ČR E 18709
 • Časopis Studia philosophica, ISSN 1803-7445, je recenzovaný odborný časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti filozofie a příbuzných disciplín. Vychází od r. 2009 dvakrát ročně. Navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řadu filosofickou (B), ISSN 0231-7664, která vycházela v letech 1953-2008.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
  Výkonný redaktor PhDr. Josef Petrželka, Ph.D.
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština, Francouzština, Němčina, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, EBSCO
  ISSN 2336-453X (online), 1803-7445 (tištěné)
  MK ČR E 18708
 • Theatralia, the Revue of Contemporary Thought on Theatre Culture (ISSN 1803-845X) is peer-reviewed scholarly journal issued by the Department of Theatre Studies, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno. The aim of the journal is to map theatre in its varied language and generic forms regardless of time and territory. A new issue is out twice a year

  Základní informace

  Šéfredaktor Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. Bc. Dominika Polášková
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS, EBSCO
  ISSN 2336-4548 (online), 1803-845X (tištěné)
  MK ČR E 18717
 • Theory and Practice in English Studies (THEPES), ISSN 1805-0859, is a peer-reviewed scholarly journal, publishing scholarly articles in the fields of English lingugistics, Anglophone literatures and cultural studies, and translation studies. THEPES is published by the Department of English and American Studies of the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic. THEPES is an online journal, published biannually. Contributions are published in English. (The journal THEPES is a continuation of an eponymous series of conference proceedings published by the Department of English and American Studies, ISSN 1805-0840).

  Základní informace

  Pracoviště Filozofická fakulta
  ISSN 1805-0859 (online)