Kurian, M. (2006). Editorial prílohy. Středoevropské politické studie, 8(2–3), 314-315. Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/4180/6083
Bosna a Hercegovina desať rokov po Daytone

Bosna a Hercegovina desať rokov po Daytone

Bosnia and Herzegovina Ten Years after Dayton

 

Editorial

 

Matej Kurian (ed.)

 

 

Študentská sekcia Medzinárodného politologického ústavu (http://www.iips.cz/index.php?show=001033) pri príležitosti desiateho výročia dohodnutia Daytonských mierových zmlúv, ktoré de facto ukončili krvavý konflikt na území Bosny a Hercegoviny, usporiadala v novembri 2005 sériu podujatí Desať rokov po Daytone, ktoré si túto udalosť pripomínali (výstava, premietanie filmu, či ochutnávka tradičných balkánskych jedál). Najdôležitejším prvkom v sérii podujatí bola poldňová odborná konferencia, ktorú svojou prítomnosťou poctil veľvyslanec Bosny a Hercegoviny v Českej republike, J.E. Ivan Orlić.

 

Zámerom tejto konferencie bolo poskytnúť priestor pre oboznámenie sa širšieho publika s problematikou súčasného fungovania Bosny a Hercegoviny, predovšetkým v reflexii politickej vedy. Sekundárnym cieľom bolo vytvorenie platformy, na ktorej sa mohli stretnúť skúsení bádatelia pôsobiaci práve v tejto oblasti s mladými nádejnými talentami.

 

Pôvodne neplánovaným potomkom tejto konferencie sa tak stáva aj táto príloha Středoevropských politických studií, ktorá obsahuje najdôležitejšie príspevky konferencie. Pre organizátorov konferencie je cťou a potešením, že jej príspevky dosiahli úroveň, ktorá vyvolala dopyt po ich publikácii.

 

Ladislav Hladký vo svojom prierezovom príspevku Daytonská mírová smlouva a její uvedení do života (Dayton Peace Treaty and Its Coming to Life) uvádza čitateľa do problematiky súčasnej Bosny a Hercegoviny. V článku podáva náčrt najdôležitejších udalostí v krajine za posledných desať rokov. Citlivo vníma a poukazuje na problémy súvisiace s etnicitou obyvateľstva.  Autor poukazuje na výzvy, ktoré krajina v bezpečnostnej, ekonomickej ale aj v rovine zahraničných vzťahov (integrácie) Bosna a Hercegovina čelí.

 

Damir Kasum nadväzuje článkom Vývoj politického systému Bosny a Hercegoviny v podaytonském období a jeho současná podoba (The Evolution and Present Form of Political System of Bosnia and Herzegovina after Dayton) , v ktorom čitateľa oboznamuje najskôr so samotnou Daytonskou mierovou zmluvou, ktorá vymedzuje fungovanie krajiny, následne postupuje k popisu jednotlivých zložiek inštitucionálneho dizajnu v krajine, ale poukazuje aj na jeho premeny a postupný trend posilňovania inštitúcií vlastných krajine na úkor inštitúcii medzinárodného spoločenstva.

Jakub Šedo a dielo Stranický systém Bosny a Hercegoviny po Daytonu (Party System of Bosnia and Herzegovina after Dayton) poskytuje pohľad a analýzu politických strán a ich vzájomného fungovania v krajine. Po teoretickom vymedzení problematiky, v ktorej diskutuje úroveň, ktorá bádateľovi vypovedá najviac o Bosne a Hercegovine, pristupuje k analýze základných rysov straníckeho systému a jednotlivých povojnových volieb z rokov 1996, 1998, 2000 a 2002. V závere svojho príspevku načrtáva základne trendy vývoja straníckeho systému. Čitateľovi je poskytnutá aj analýza etnického hlasovania v Bosne a Herzegovine a výsledky volieb prostredníctvom tabuliek a príloh. Súčasťou článku sú aj profily najvýznamnejších politických strán.

 

Srdjan Prtina sa zaoberá Uprchlickou otázkou  Bosny a Hercegoviny (Refugee Question
 of Bosnia and Herzegovina), kde analyzuje situáciu utečencov a vnútorne premiestnených osôb desať rokov po ukončení konfliktu – množstvo návratov, prístup hlavných aktérov k danej problematike, či jednotlivé prekážky (nacionalizmus, socio-ekonomické problémy, problémy nevybuchnutých mín), ktoré bránia utečencom k návratu do svojich domovov.

 

Ľubomír Majerčík sa v záverečnom príspevku ICTY a souzení válečných zločinů (ICTY and War Crimes Prosecution) zamýšľa  nad otázkami medzinárodnej spravodlivosti a stíhania vojnových zločincov. Článok predovšetkým približuje vznik a pôsobnosť Medzinárodného tribunálu pre bývalú Juhosláviu, ale nevyhýba sa ani (aktuálnej) kritickej reflexii o dĺžke procesov a samotnej efektivite tribunálu.

 

 

Dúfame, že sekcie Bosna a Hercegovina desať rokov po Daytone nájde svoje publikum, ponúkne širšej odbornej verejnosti relevantné informácie o tejto krajine a stane sa impulzom výskumu tohto rozhodne bohatého poľa pre (nielen) politologický výskum.

 

Za organizátorov konferencie v Brne 10. júna 2006,

 

Matej Kurian

editor prílohy

 

 

 

 
Copyright (c) 2006 Matej Kurian

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.