Petr Hrubý a kol.: Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Abstrakt

Když před několika lety se prostřednictvím článků v odborné literatuře veřejnost seznamovala s výsledky archeologického bádání o důlní činnosti na Českomoravské vrchovině, bylo zřejmé, že tato problematika představuje zajímavé téma, které v oboru montánní archeologie může obohatit poznání nejen u nás, ale také ve střední Evropě. Dvě rozsáhlé publikace výsledků, zpracované buď samostatně, nebo pod redakcí Petra Hrubého v letech 2011 a 2012 to plně potvrdily (Hrubý P.: Jihlava – Staré Hory.

Plný Text: