Archiv Masarykovy Univerzity

Jaroslava Plosová

Abstrakt

Letošní rok je pro Archiv Masarykovy univerzity významný v několika ohledech. Jeho 25. výročí ustanovení archivem zvláštního významu, v nynější terminologii archivem specializovaným, je dobrou příležitostí k bilancování. Zároveň archiv v této době stojí na prahu nové fáze, neboť prochází akreditačním řízením vztahujícím se na archivy organizačních složek státu, státních příspěvkových organizací, územních samosprávných celků a na archivy soukromé. Mezi tyto archivy patří i početná skupina archivů vysokých škol. Archivní správa se tím snaží napomoci k řešení mnohdy neutěšené situace těchto archivů, aby byly na žádoucí úroveň nastaveny podmínky k péči o mnohdy unikátní materiál, který shromažďují a uchovávají. Přitom se samozřejmě sledují i aspekty odborné, ale v případě této skupiny archivů jde zejména o technické záležitosti.

Plný Text: