Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012)

Roč. 19č. 3 (2014) Studia paedagogica

Abstrakt
Cílem studie je zmapovat problematiku ICT ve vzdělávání na stránkách vybraných českých odborných časopisů. Studie je založena na analýze mediálních sdělení, svým zaměřením i metodologií navazuje na předchozí analýzy provedené jak v České republice, tak v zahraničí. Studie postihuje období 1990–2012, ve kterém bylo nalezeno celkem 60 příspěvků k problematice ICT. Mezi klíčová z jištění patří poměrně nízký výskyt empirických studií a relativně nízký počet zahraničních referencí. V závěru studie se autoři zamýšlejí nad výsledky a dávají je do souvislostí s nálezy obdobných šetření v zahraničí.

Klíčová slova:
ICT ve vzdělávání, e-learning, analýza mediálních sdělení, pedagogický výzkum
Reference

[1] Alper, A., & Guelbahar, Y. (2009). Trends and issues in educational technologies: A review of recent research in TOJET. Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(2). Dostupné z: http://www.tojet.net/articles/v8i2/8212.pdf

[2] Balcarová, V. (2004). Postoje učitelů k přílivu nových technologií do škol. Pedagogická orientace, 14(3), 106–110.

[3] Bílá kniha: Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (2001). Dostupné z: http://aplikace.msmt.cz/pdf/bilakniha.pdf

[4] Bílek, M., & Turčáni, M. (2006). Vzdálené a virtuální laboratoře ve výuce a v přípravě učitelů přírodovědeckých předmětů. Pedagogika, 56(4), 361–372.

[5] Bláhová, J. (2010). Inovativní a tradiční použití ICT ve výuce německého jazyka. Pedagogická orientace, 20(2), 77–91.

[6] Bronkhorst, J. (2002). Multimediální koncepce založené na vyváženém modelu učení. Pedagogická orientace, 12(4), 44–56.

[7] Cvik, P. (1990). Výpočtová technika a formovanie aktívnej osobnosti žiaka. Pedagogika, 40(1), 87–97.

[8] Černochová, M. (2006). O stavu a trendech využívání ICT v českých školách a zahraničí. Pedagogika, 56(4), 316–334.

[9] Český statistický úřad (2014). Informační společnost v číslech. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_spolecnost_v_cislech

[10] Čižinský, D., & Mareš, J. (1998). Hypertext, hypermédia – možnosti využití ve škole. Pedagogika, 48(3), 243–256.

[11] Denning, T., Fisher, T., & Higgins, C. (2011). From cradle to brave new world: The first 20 years of developing a research field in new technologies and teacher education, as reflected in the pages of JITTE/TPE. Technology, Pedagogy and Education, 20(3), 263–288. | DOI 10.1080/1475939X.2011.610929

[12] Disman, M. (2002). Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum.

[13] Eger, L. (2004). Česká pedagogika a e-learning. Pedagogická orientace, 14(4), 2–15.

[14] Ganajová, M. (1992). "Model adaptívneho riadenia učenia počítačom" v programoch pre chémiu všeobecnovzdelávacej školy. Pedagogika, 42(2), 229–235.

[15] Gregušová, H. (2001). Implementácia informačných a komunikačných technológií do edukácie viacnásobne postihnutých jednotlivcov. Pedagogická orientace, 11(2), 53–60.

[16] Halbych, J. (1997). Multimediální výukové aplikace. Pedagogická orientace, 7(1), 106–107.

[17] Hutchinson, S. R., & Lovell, C. D. (2004). A review of methodological characteristics of research published in key journals in higher education: Implications for graduate research training. Research in Higher Education, 45(4), 383–403. | DOI 10.1023/B:RIHE.0000027392.94172.d2

[18] Janáková, V. (2000). Poskytování informačních zdrojů na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné. Pedagogická orientace, 10(4), 51–57.

[19] Ježek, F., & Zimčík, L. (2003). Málotřídní škola ve věku informačních technologií. Pedagogická orientace, 13(2), 52–60.

[20] Kinshuk, Huang, H. W., Sampson, D., & Chen, N. S. (2013). Trends in educational technology through the lens of the highly cited articles published in the Journal of Educational Technology and Society. Educational Technology & Society, 16(2), 3–20.

[21] Klein, J. D. (1997). ETR&D-development: An analysis of content and survey of future direction. Educational Technology Research and Development, 45(3), 57–62. | DOI 10.1007/BF02299729

[22] Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání (usnesení vlády č. 525/1999, bod III.3) (2000). Dostupné z: http://www.fi.muni.cz/~smid/sipvevz1.html

[23] Kopřiva, V., Malota, L., & Smutná, M. (2004). Využití informačních technologií v pedagogické práci vysokoškolského ústavu. Pedagogická orientace, 14(3), 87–91.

[24] Kubicová, F. (2003). Integrace informačních a komunikačních technologií do oborově didaktické přípravy učitelů biologie. Pedagogická orientace, 13(2), 95–97.

[25] Macnamara, J. (2005). Media content analysis: Its uses, benefits and best practice methodology. Asia Pacific Public Relations Journal, 6(1), 1–34.

[26] Mareš, J. (2005). Tradiční a netradiční podvádění ve škole. Pedagogika, 55(4), 310–335.

[27] Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427–454. | DOI 10.5817/PedOr2013-4-427

[28] Mareš, J., & Honsnejmannová, I. (2011). Diskuse o pedagogických časopisech v České republice. Pedagogická orientace, 21(1), 104–113.

[29] Mareš, J., & Lukas, J. (2007). Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního prostředí. Pedagogika, 57(4), 4–20.

[30] Mareš, J., & Lukas, J. (2009). Internetové prezentace základních škol jako jeden z indikátorů jejich vnitřního sociálního prostředí. Orbis Scholae, 3(1), 63–78.

[31] Mazurek, J. (2011). Srovnání výsledků počítačem podporované a frontální výuky fyziky. Pedagogika, 61(1), 45–52.

[32] McCombs, M., & Reynolds, A. (2002). News influence on our pictures of the world. In J. Bryant (Ed.), Media effects: Advances in theory and research (s. 1–18). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

[33] McQuail, D. (2010). McQuail's mass communication theory (6. vyd.). London: Sage Publications.

[34] Metodický portál RVP.CZ: inspirace a zkušenosti učitelů (nedatováno). Dostupné z: http://rvp.cz/

[35] Mudrák, D. (2005). Státní politika rozvoje ICT ve školství ze srovnávacího hlediska. Pedagogická orientace, 15(1), 10–26.

[36] Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009–2013 (2008). Dostupné z: http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/knihovnakoncepci/rozvoj-ict/rv_m_schvalena_koncepce_ma_rack7kempyid.pdf

[37] Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis guidebook. Thousand Oaks: Sage Publications.

[38] Poikonen, J., Pitkänen, P., Morgensternová, M., & Šulová, L. (2005). E-lectra – e-learning for intercultural teaching competence (Výcvikový program interkulturních dovedností formou e-learningu). Pedagogika, 55(3), 286–290.

[39] Pol, M., Hloušková, L., Novotný, P., & Zounek, J. (2004). Elektronické dotazování jako účinná technika v současném pedagogickém výzkumu? Pedagogika, 54(4), 67–75.

[40] Průcha, J. (2006). Pedagogická věda a nové výzvy edukační praxe. Pedagogika, 56(4), 307–315.

[41] Půlpán, Z. (1990). Kybernetika a výpočetní technika mění pedagogické interakce. Pedagogika, 40(5), 541–547.

[42] Rambousek, V., & Mošna, F. (1999). Informační výchova jako aktuální dimenze přípravy učitelů. Pedagogická orientace, 9(3), 17–27.

[43] Rybička, J. (1996). Význam schopnosti využívat výpočetní techniku v práci učitele. Pedagogická orientace, 6(1), 68–77.

[44] Rybička, J. (1998). Kurikulum základů informatiky na vysoké škole. Pedagogická orientace, 8(2), 34–56.

[45] Říha, Z. (1990). K teorii a praxi pedagogického programování. Pedagogika, 40(1), 39–52.

[46] Shih, M., Feng, J., & Tsai, C.-C. (2008). Research and trends in the field of e-learning from 2001 to 2005: A content analysis of cognitive studies in selected journals. Computers & Education, 51(2), 955–967.

[47] Skalková, J. (2002). Využívání médií jako didaktického prostředku v procesu školního vyučování. Pedagogika, 52(4), 455–462.

[48] Státní informační politika – cesta k informační společnosti (1999). Dostupné z: https://www.google.cz/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#q=St%C3%A1tn%C3%AD+informa%C4%8Dn%C3%AD+politika+-+cesta+k+informa%C4%8Dn%C3%AD+spole%C4%8Dnosti+

[49] Stojan, M. (1991). Informatika a výuková technologie v systému přípravy na učitelské povolání. Pedagogická orientace, 1(2), 85–86.

[50] Strakošová, Z. (2008). Využití nových médií ve výtvarných dílnách s mentálně postiženými. Pedagogická orientace, 18(1), 61–71.

[51] Sudolská, M. (2002). Geografické informačné systémy vo vyučování na stredných školách. Pedagogická orientace, 12(4), 57–65.

[52] Svatoš, T. (2006). Elektronická edukační média a cesty jejich evaluace. Pedagogika, 56(4), 348–360.

[53] Šeďová, K., & Zounek, J. (2009). ICT v rukou českých učitelů. Pedagogika, 59(1), 54–70.

[54] Švaříček, R., & Šeďová, K. (2007). Konstruktivismus v e-learningové vysokoškolské výuce? Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 55(12), 189–195.

[55] Švaříček, R., & Zounek, J. (2008). E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu. Studia paedagogica, 13(1), 101–126.

[56] Tůma, F. (2012). Reflexe využití ICT ve vzdělávání v českém pedagogickém výzkumu (2005–2011). In V. Ježková (Ed.), Kvalita ve vzdělávání: sborník příspěvků 20. výroční konference ČAPV (s. 702–709). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

[57] Vaníček, J. (2010). Příprava učitelů na používání technologií při výuce matematiky a její rizika. Pedagogika, 60(2), 127–136.

[58] Zounek, J. (2004). K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 52(9), 111–126.

[59] Zounek, J. (2006a). E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu. Pedagogika, 56(4), 335–347.

[60] Zounek, J. (2006b). ICT v životě základních škol. Praha: Triton.

[61] Zounek, J. (2006c). ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých: socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 54(11), 101–117.

[62] Zounek, J. (2009). E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno: Masarykova univerzita.

[63] Zounek, J., & Sebera, M. (2005). Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 53(10), 95–108.

[64] Zounek, J., & Sudický, P. (2012). E-learning: učení (se) s online technologiemi. Praha: Wolters Kluwer Česká republika.

[65] Zounek, J., & Šeďová, K. (2008). Jak zkoumat ICT v každodenní práci učitele aneb Videostudie jako kvalitativní metoda. Orbis Scholae, 2(1), 137–148.

[66] Zounek, J., & Šeďová, K. (2009). Učitelé a technologie: mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido.

[67] Zukalová, H. (2010). Dospělí na okraji informační společnosti: specifika překonávání digitální propasti. Studia paedagogica, 15(2), 153–172.

Metriky

0

Views

0

PDF views