„Znalci na extremismus“: sociální vědy ve službách vnitřní bezpečnosti?

Miroslav Mareš

Abstrakt

Základním výzkumným cílem článku je objasnit příčiny a důsledky zapojení některých sociálních vědců do procesu dokazování v oblasti protiextremistického působení práva. Výzkumná otázka zní: jakým způsobem došlo k relativně silnému zapojení některých sociálních vědců do protiextremistického působení v ČR a jakým způsobem bylo toto zapojení vnímáno ve veřejné sféře? Článek je pojat jako kvalitativní studie, která využívá analýzy veřejné politiky, historické metody a srovnávacího přístupu. V části o právních předpokladech budou využity i metody právní analýzy, ale článek je dominantně psán ze sociálněvědní perspektivy a neobsahuje komplexní zpracování právní úpravy soudního znalectví a její soudní praxe. Autor vychází především z primárních pramenů, kterými jsou úřední dokumenty z resortů vnitra a spravedlnosti, dále pak soudní rozsudky a další rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. V článku bude primárně věnována pozornost využití politologie a příbuzných oborů.

Klíčová slova

soudní znalci; sociální vědy; vnitřní bezpečnost; Česká republika; extremismus

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Primární zdroje:

Furych, Robert and Jaroslav Smílek. 2012. Deset tisíc extremistů. Plzeň: IR.

Hádková, Jana. 2007. „PhDr. Miroslav Gregorovič“. Český rozhlas, December 19. Retrieved July 15, 2014 (http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/407858)

Horáček, Aleš. 2012. „Soud vyloučil znalce z případu radikálky, označil extremisty za hovada“. Idnes, April 10. Retrieved May 24, 2015 (http://zpravy.idnes.cz/znalec-oznacil-extremisty-za-hovada-soud-ho-vyloucil-z-pripadu-radikalky-lucie-slegrove-gbi-/krimi.aspx?c=A120410_134658_usti-zpravy_alh)

Kreuzfeld , Leon. 2014. „Diskuse k článku Labutí píseň Ivo Svobody“. Paragraphos, August 14. Retrieved May 24, 2015 (http://paragraphos.pecina.cz/2014/08/labuti-pisen-ivo-svobody.html#comment-form)

Kručínská, Tereza. 2012. „Proč jsou znalci extremismu ohrožený druh? (168 hodin)“. Česká televize, January 17. Retrieved May 24, 2015 (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/160787-proc-jsou-znalci-extremismu-ohrozeny-druh)

Mareš, Miroslav. 2006. Symboly používané extremisty na území ČR v současnosti: manuál pro Policii ČR. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky.

Ministerstvo spravedlnosti. 2014. „Seznam ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost“, July 15. Retrieved July 15, 2014 (http://datalot.justice.cz/justice/znust.nsf/$$Search?OpenForm).

Ministerstvo vnitra České republiky. 2001. Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2000. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky.

Ministerstvo vnitra České republiky. 2013. Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2012. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky.

Ministerstvo vnitra České republiky. 2008. Stručný zápis z 5. jednání pracovní skupiny pro právní aspekty problematiky extremismu (archiv autora).

Nejvyšší soud České republiky. 2006. Usnesení 5 Tdo 79/2006.

Obvodní soud pro Prahu 6. 2007. Rozsudek 2 T 116/2004.

Policejní prezidium České republiky. 1998. Grafické symboly – stanoviska Nejvyššího státního zastupitelství a Nejvyššího soudu České republiky – sdělení (kopie knihovna ARC-VSPSV Kolín).

Šabata, Karel. 2009. Extremismus. Metodický materiál SL 54/2006. Brno: Nejvyšší státní zastupitelství.

Škoch, Petr. 2012. „Rok 2012 a novela zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících“, Znalecký portál, January 12. Retrieved May 24, 2015 (http://www.znaleckyportal.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=182:rok-2012-a-novela-zakona-c-361967-sb-o-znalcich-a-tlumocnicich&catid=204:znalelectvi-obecne&Itemid=306)

Šťastný, Jiří. 2012. „Extremisté mají novou strategii, snaží se „likvidovat“ znalce“. Idnes, January 13, Retrieved May 24, 2015 (http://zpravy.idnes.cz/extremiste-maji-novou-strategii-snazi-se-likvidovat-znalce-pqh-/domaci.aspx?c=A120113_112431_domaci_js)

Voříšek, Jaroslav. 1995. Pražský politický proces 1994 ve věci Týdeníku politika. Praha: Vydavatel neuveden.

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

Zákon č. 40/2009 Sb., v platném znění.

Zbořil, Zdeněk. Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 1999. č. j. : OŘ-706-20/A-2000 (lektorský posudek). Praha: Univerzita Karlova v Praze. Filosofická fakulta.

Sekundární zdroje:

Burian, Michal. 2012. Sudetoněmecké nacionalistické a tělovýchovné organizace a československý stát v letech 1918-1938. Praha: Karlolinum.

Fiala, Petr a Miroslav Mareš. „Programová analýza SPR-RSČ a KSČM z hlediska politického extremismu.“ Pp. 95-104 in Politický extremismus a radikalismus v České republice., edited by P. Fiala, Brno: Masarykova univerzita.

Fischer, Frank. 2009. Democracy and Expertise: Reorienting Policy Inquiry. Oxford: Oxford University Press.

Fryšták, Marek. 2010. „Odborné vyjádření versus znalecký posudek“. In Dny práva – 2010 – Days of Law. Brno: Právnická fakulta MU. Retrieved July 15, 2014 (http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/)

Fryšták, Marek a Zdeněk Krejčí. 2009. Postavení znalce v trestním řízení. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Chmelík, Jan. 2001. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha: Linde.

Keller, Jan. 1998. „Extremismus a stigmatizace. Případ ekologických hnutí“. Pp. 75-79 in Politický extremismus a radikalismus v České republice, edited by P. Fiala. Brno: Masarykova univerzita.

Křístek, Lukáš. 2013. Znalectví. Praha: Wolters Kluwer. .

Mareš, Miroslav. 2003. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Brno: Barrister & Principal and Centrum strategických studií.

Mareš, Miroslav. 2013. „Soudobý výzkum extremismu v Německu a jeho středoevropský dopad“. Politologický časopis, 20 (4): 526-543. https://doi.org/10.5817/PC2013-4-526

Mareš, Miroslav a Štěpán Výborný. 2013. Militantní demokracie ve střední Evropě. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Mareš, Miroslav a Štěpán Výborný. 2014. Problematika soudního znalectví (prezentace). Kroměříž: Justiční akademie.

Mazel, Michal. Oponenti systému. Přehled radikálních a extremistických organizací v České republice. 1998. Pp. 117-277 in Politický extremismus a radikalismus v České republice, edited by P. Fiala. Brno: Masarykova univerzita.

Musil, Jan. 2010. „Hodnocení znaleckého posudku“. Kriminalistika 43(3). Retrieved May 24, 2015 (http://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-znaleckeho-posudku.aspx)

Radaelli, Claudio M. 1999. „The Public Policy of the European Union: Whither Politics of Expertise. Paper for the ECSA International Conference.“ Retrieved May 24. 2015, (http://aei.pitt.edu/2368/1/002577_1.PDF)

Richter, Milan. 2013. Judikatura a vybrané hmotněprávní aspekty. Prezentace pro Policii ČR, Brno: Městské státní zastupitelství.

Svoboda, Ivo. 2013. Specifické kriminalistické metody vyšetřování projevů pravicového politického extremismu ve vztahu ke znaleckému zkoumání (habilitační práce): Praha: Policejní akademie ČR.

Tydlitátová, Věra. 2013. E-antisemitismus. Projevy antisemitismus na českém internetu. Plzeň: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni.

https://doi.org/10.5817/SOC2015-2-69